Uchwała Nr XVIII/ 135 /2008 Rady Gminy Pępowo z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/92/2004 Rady Gminy Pępowo z dnia 17 czerwca 2004 r. dotyczącej przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego

Numer uchwały: 135
Numer sesji: 18
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała Nr XVIII/ 135 /2008
Rady Gminy Pępowo
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/92/2004 Rady Gminy Pępowo z dnia 17 czerwca 2004 r. dotyczącej przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/92/2004 Rady Gminy Pępowo z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego (ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr X/63/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r. i Nr XVI/115/2008 z dnia 20 maja 2008 r.) wprowadza się następujące zmiany:
- Tabela nr 13 Punkt II. Lista wybranych zadań przyjętych do realizacji w latach 2007-2013 wraz ze źródłami finansowania (w tys. zł.)
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr Kazimierz Zaremba


Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził: 11
Opublikowany dnia: 2008-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019