Wójt Gminy Pępowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Wilkonicach gm.Pępowo:

Data publikacji: 2008-07-25
Termin składania ofert: 2008-08-29

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Pępowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Wilkonicach gm.Pępowo:

-działka nr.ew.111/ 2 o pow.1.5292 ha, cena wywoławcza : 76.756,00 zł
Dla w/w działki prowadzona jest Księga wieczysta Nr. 23 556 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu.

Cena wywoławcza nie zawiera podatku od towarów i usług(VAT),który wynosi 22 %.
Zostanie on ustalony od kwoty wylicytowanej na przetargu i doliczony do ceny sprzedaży.
Sposób zagospodarowania jest określony w planie zagospodarowania-do wglądu w Urzędzie
Gminy w Pępowie,pok.nr.13.

PRZETARG w formie ustnej licytacji działki odbędzie się w 29 sierpnia 2008 roku, rozpoczęcie o godz.10:00 w Sali Urzędu Gminy w Pępowie.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie Wadium w pieniądzu
w wysokości: 7.700,00 zł za działkę na konto: Urząd Gminy Pępowo nr. konta:
15 1020 3121 0000 6502 0004 8108 zlokalizowane w PKO BP O/Gostyń w terminie
do dnia 25 sierpnia 2008r. w taki sposób aby w dniu 25 sierpnia 2008 roku wadium znajdowało się na rachunku Bankowym Gminy Pępowo.

Wyznaczony termin wniesienia wadium przez uczestników przetargu winien umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty.

W dowodzie wpłaty wadium winien być uwidoczniony numer działki na którą wpłata została dokonana. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia ,odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości.

W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy-notarialnej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedanej nieruchomości w ciągu 21 dni, ale nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto: Urząd Gminy Pępowo PKO BP O/Gostyń nr. konta: 60 102031210000610200047688.
Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

Miejsce i termin zawarcia umowy-sprzedaży wyznacza sprzedający wciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Informacji szczegółowych nt. nieruchomości i zasad przetargu można uzyskać w Wydziale
Rozwoju Gospodarczego i Promocji pok.nr.13 lub telefonicznie pod numerem 0-65 5736308 wew.123.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.


                                                                                                        Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                        /-/ Stanisław Krysicki


Autor informacji: Cecylia Zielińska
Informację wprowadził: 15
Opublikowany dnia: 2008-07-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019