2007-11-23 O g ł o s z e n i e o naborze na stanowisko w Urzędzie Gminy Pępowo,

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2007

O g ł o s z e n i e
o naborze na stanowisko w Urzędzie Gminy Pępowo,
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo
tel. 0-65 5736 348, fax 0-65 5736 032
e-mail ug@pepowo.pl, strona internetowa www.pepowo.pl

Na podstawie art. 3a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1593 ze zmianami)
Wójt Gminy Pępowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych w Wydziale Finansów Urzędu Gminy Pępowo.
I. Ofertę na stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych winni
złożyć kandydaci, którzy spełniają następujące wymagania:
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie
2) wykształcenie wyższe ekonomiczne
3) doświadczenie zawodowe, odbyty staż pracy
w administracji w dziale podatków
4) znajomość zagadnień z zakresu ordynacji podatkowej
5) nie karani za przestępstwa umyślne i nie toczy się
przeciwko nim postępowanie karne
6) posiadający stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na
określonym stanowisku
7) znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego)
8) umiejętność pracy na komputerze
9) umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność i
odpowiedzialność
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość prawa samorządowego
2) prawo jazdy kat.B
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. Prowadzenie rejestrów wymiarowych
2. Prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych
3. Wydawanie decyzji podatkowych
4. Prowadzenie sprawozdawczości.
5. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników.
6. Sprawowanie nadzoru podatkowego w stosunku do podatników podatków i opłat lokalnych.
III. Wymagane dokumenty.
1. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
2) odpis dyplomu lub zaświadczenie o odbytych studiach,
3) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
5) CV
6) list motywacyjny
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych – Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami).
2. Dodatkowe dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej i posiadane kwalifikacje.
IV. Termin i miejsce składania ofert.
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Gminy Pępowo – Biuletyn Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu od 715 – 1500 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo
w terminie do dnia 7 grudnia 2007r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Nabór na stanowisko do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych w Urzędzie Gminy Pępowo”.
2. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po w/wym. terminie nie
będą rozpatrywane.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania określone
w ogłoszeniu o naborze zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
4. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni.
5. W sprawach naboru należy kontaktować się z Sekretarzem Gminy – Urszulą Wabińską w godzinach pracy Urzędu od 715 – 1500
tel. 0-65 5736 305 lub 0-65 5736 348

                                                                                 Wójt Gminy
                                                                            Stanisław Krysicki


Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 13
Opublikowany dnia: 2007-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019