Uchwała w sprawie: w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

Numer uchwały: 62
Numer sesji: X
Rok (4 cyfry): 2007

U c h w a ł a N r X/62/2007
Rady Gminy Pępowo
z dnia 13 sierpnia 2007 r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia
wekslowego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „i” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Rada Gminy Pępowo uchwala, co następuje:

§ 1
1. Rada Gminy Pępowo postanawia o udzieleniu poręczenia wekslowego przez Gminę
Pępowo za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o. w Lesznie
z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów
nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie
i subregionie leszczyńskim” w wysokości do kwoty 295.486,72 zł.

2. Poręczenie wekslowe obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty zadłużenia do
2021 roku, w rozbiciu na lata zgodnie z poniższym zestawieniem:
Rok 2010 6.914,47 zł
Rok 2011 27.657,87 zł
Rok 2012 27.657,87 zł
Rok 2013 27.657,87 zł
Rok 2014 27.657,87 zł
Rok 2015 27.657,87 zł
Rok 2016 27.657,87 zł
Rok 2017 27.657,87 zł
Rok 2018 27.657,87 zł
Rok 2019 27.657,87 zł
Rok 2020 27.657,87 zł
Rok 2021 11.993,55 zł
3. Upoważnia się Wójta Gminy Pępowo do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do
wysokości 295.486,72 zł na zabezpieczenie roszczeń Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu określonego
w Punkcie 1.
§ 2
Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy Pępowo.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr Kazimierz ZarembaU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr X/62/2007 Rady Gminy Pępowo z dnia 13 sierpnia 2007 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia
wekslowego.


Wójt Gminy Pępowo przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
finansowego z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego Miejskiemu Zakładowi
Oczyszczania Spółka z o.o. w Lesznie na pożyczkę inwestycyjną zaciąganą
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na realizację zadania Projektu nr 1 pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Trzebani” w ramach Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka
odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Pożyczka
będzie wpływać w transzach w latach 2008 -2010. Spłata pożyczki nastąpi od
IV kwartału 2010 roku do 2021 roku włącznie.
Całkowita kwota pożyczki inwestycyjnej zaciąganej przez Miejski Zakład Oczyszczania
Spółka z o.o. w Lesznie wynosi 12.144.504,01 zł.
Gmina Pępowo współfinansuje ww. projekt w procencie oraz w kwotach w rozbiciu
na lata przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.
W treści uchwały zamieszczono wysokość kwoty poręczenia obejmującego kapitał
wymienionej pożyczki w części przypadającej na Gminę Pępowo.
Wraz z Gminą Pępowo poręczenia udziela 18 gmin współfinansujących projekt.


Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził: 11
Opublikowany dnia: 2007-11-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019