umorznie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 3113-I

 PODSTAWA PRAWNA

art. 67 a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

- wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

- wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym,

- zaświadczenie o dochodzie,

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy - status osoby bezrobotnej,

- potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, rachunki za leki, itp.)

- potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę
- udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (do wglądu rachunki: za czynsz, światło, gaz, TV, i inne),

- orzeczenie sadu w sprawie rozwodu oraz wysokość zasądzonych alimentów
- kopia deklaracji podatkowych opatrzonych datownikiem Urzędu Skarbowego (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)

- kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego
- w przypadku gdy wniosek składa podatnik będący przedsiębiorcą - informacji o pomocy udzielonej otrzymanej przez przedsiębiorcę okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy (wzór formularza - Dz. U. nr 196 poz. 1654 z 2002 r),
- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansów - pok. nr 9 , Szlachetka Małgorzata

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji.

V. UWAGI:

Zgodnie z art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Wniosek o umorzenie podatku składa się po terminie płatności podatku.Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 10
Opublikowany dnia: 2001-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-12-03 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019