Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. (dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 30 obręb Skoraszewice.")

Numer dokumentu: WRG.6220.4.2020
Rok (4 cyfry): 2020

Pępowo, 5.03.2020 r.
WRG.6220.4.2020


ZAWIADOMIENIE
stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Stosownie do art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisk i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) organ zawiadamia strony że: zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji w związku z wnioskiem EKO-EN 4 Sp. z.o.o. ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa działającej przez pełnomocnika Krzysztofa Tomkiewicza ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Pępowo znak: WRG.6220.8.2018 z dnia 27.12.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie gminy Pępowo, na działce o nr ewidencyjnym 30 obręb Skoraszewice.
Po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Pępowo znak: WRG.6220.8.2018 z dnia 27.12.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie gminy Pępowo, na działce o nr ewidencyjnym 30 obręb Skoraszewice ustalono, że stronami postępowania jest wnioskodawca oraz właściciele działek: 30, 147, 148, 29, 149, 31, 173/8, 172/2, 172/1, 174/2, 171, 151/8, 150/2, 151/7, 151/6, 151/5, 151/4 obręb Skoraszewice. Natomiast w postępowaniu zakończonym decyzją Wójta Gminy Pępowo WRG.6220.8.2018 z 27.12.2018 r nie brali udziału właściciele działek (147 i 151/4 obręb Skoraszewice). Strony postępowania zakończone decyzją Wójta Gminy Pępowa Znak: WRG.6220.8.2018 r. z dnia 27.12.2018 r. nie są identyczne jak strony postępowania w związku z wnioskiem w sprawie zmiany ww. decyzji.
W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji powinny brać udział te same strony co w postepowaniu podstawowym. Zmiana podmiotowa stron postępowania wychodzi poza zakres uprawnień organu wynikających z art. 155 k.p.a i skutkować będzie wydaniem decyzji odmownej.
Zgodnie z art. 79a § 2 k.p.a w terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań strona może przedłożyć dowody celem wykazania spełniania przesłanek, o których mowa w art. 79a § 1 k.p.a.
Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63–830 Pępowo, pok. Nr 19. Możliwością wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Pouczenie
Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Grzegorz Matuszak


Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: 6
Opublikowany dnia: 2020-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-03-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2020-03-05 wprowadzona przez: 6
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Prezydenta RP 2020