Wykaz aktów normatywnych dla Gminy Pepowo

Numer uchwały: -
Numer sesji: -
Rok (4 cyfry): -

 

Lp.
Nr uchwały
Data uchwały
 
W sprawie
9.
V/31/99
1.02.1999
Nadania nazwy ulicy
10.
V/40/99
Dz. Urz. Nr 44 poz. 930
5.03.1999
Zatwierdzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pępowo
11.
V/42/99
Dz. Urz. Nr 21, poz. 434
5.03.1999
Określenia obwodu oraz ustalenia planu sieci publicznego gimnazjum prowadzonego przez gminę Pępowo
13.
XVII/102/2000
Dz. Urz. Nr 46, poz. 537
26.04.2000
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pępowo
14.
XXXI/169/2001
Dz. Urz. Nr 125, poz. 2433
28.08.2001
Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pępowo
15.
XXXI/171/2001
28.08.2001
Uznania drzew za pomniki przyrody
16.
XXXII/177/2001
Dz. Urz. Nr 138, poz. 2738
28.09.2001
Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyłączeniem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży
17.
XXXIII/189/2001
Dz. Urz. Nr 6 z 2002r, poz. 235
26.11.2001
Przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Pępowo
18.
XXXVII/207/2002
Dz. Urz. Nr 106, poz. 2821
24.05.2002
Podziału gminy Pępowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
19.
II/8/2002
Dz. Urz. Z 2003r. Nr 29, poz. 531
2.12.2002
Statutu Gminy Pępowo
20.
XII/73/2004
Dz. Urz. Nr 35
30.01.2004
Obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków mieszkaniowych
21.
XII/75.2004
Dz. Urz. Nr 35, poz. 909
30.01.2004
Sposobu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pępowo
22.
XVI/88/2004
Dz. Urz. Nr 126
28.05.2004
Nadania statutów dla sołectw
23.
XX/105/2004
Dz. Urz. Nr 161
Poz. 3447
9.09.2004
Przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy
24.
XX/106/2004
Dz. Urz. Nr 161
Poz. 3448
9.09.2004
Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych
25.
XXIV/122/2005
Dz. Urz. Nr 62
Poz. 1880
28.02.2005
Wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielom uczącym w szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pępowo
26.
XXIV/123/2005
Dz. Urz. Nr 62
Poz. 1881
28.02.2005
Ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, oddziałów przedszkolnych oraz sposobu podziału nagród dla których organem prowadzącym jest gmina Pępowo
27.
XXV/132/2005
Dz. Urz. Nr 69
Poz. 2075
 
31.03.2005
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pępowo.
28.
XXVII/141/2005
Dz. Urz. Nr 123
Poz. 3346
3.06.2005
Nadania nazwy placu
29.
XXVII/144/2005
Dz. Urz. Nr 123
Poz. 3348
 
 
3.06.2005
Uznania drzewa za pomnik przyrody.
30.
XXVIII/146/2005
Dz. Urz. Nr 149
Poz. 4104
 
12.09.2005
Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Pępowo i Ludwinowo.
31.
XXXI/172/2005
Dz. Urz. z 2006r. Nr 14, poz. 358
30.12.2005
Nadania nazwy ulicy
32.
XXXII/178/2006
Dz. Urz. Nr 53
Poz. 1406
 
23.02.2006
Zniesienia ulicy
33.
XXXIV/196/2006
Dz. Urz. Nr 137
Poz. 3357
 
14.06.2006
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pępowo
34.
XXXVIII/215/2006
Dz. Urz. Nr 199
Poz. 4727
 
23.10.2006
Zmiany uchwały RG Pępowo nr XXV/132/2005 z dnia 31.03.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zam. na terenie Gm. Pępowo
35.
XXXVIII/216/2006
Dz. Urz. Nr 199
Poz. 4728
 
23.10.2006
Zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pępowo
36.
VI/38/2007
Dz. Urz. Nr 66
Poz. 1733
 
5.03.2007
Zwolnienia od podatku od nieruchomości dróg
37.
XIII/89/2007
Dz. Urz. Nr 19
Poz. 413
 
28.12.2007
Zwolnień od podatku od nieruchomości
38.
XIX/140/2008
Dz. Urz. Nr 222
Poz. 3692
 
15.10.2008
Zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości
39.
XX/150/2008
Dz. Urz. Nr 251
Poz. 4553
 
24.11.2008
Regulaminu przyznawania dotacji z GFOŚiGW Pępowo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
40.
XX/151/2008
Dz. Urz. Nr 249
Poz. 4476
 
24.11.2008
Zasad korzystania z targowiska gminnego
 
41.
XX/153/2008
Dz. Urz. Nr 249
Poz. 4477
 
24.11.2008
Zmiany Statutu Gminy Pępowo
42.
XXI/160/2008
Dz. Urz. Nr 9 z 2009r.
Poz. 171
 
30.12.2008
Zwolnienia od podatku od nieruchomości
43.
XXII/166/2009
Dz. Urz. Nr 70
Poz. 978
 
16.02.2009
Regulaminu określającego wysokości stawek i warunki przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest gmina Pępowo.
44.
XXII/172/2009
Dz. Urz. Nr 75
Poz. 1039
 
16.02.2009
Zwolnienia od podatku od nieruchomości
45.
XXV/186/2009
Dz. Urz. Nr 158
Poz. 2712
 
18.06.2009
Nadania nazw ulic w miejscowości Pępowo
46.
XXV/188/2009
Dz. Urz. Nr 158
Poz. 2713
 
18.06.2009
Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły dla których organem prowadzącym jest gmina Pępowo
47
XXVI/194/2009
Dz. Urz. Nr 179
Poz. 3018
 
27.08.2009
Określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Pępowo
48.
XXVIII/210/2009
Dz. Urz. Nr 9 z 2010r.
Poz. 305
 
30.11.2009
Zwolnienia od podatku od nieruchomości
49.
XXVIII/211/2009
Dz. Urz. Nr 9 z 2010
Poz. 306
 
30.11.2009
Zwolnienia w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych
50.
XXIX/221/2009
Dz. Urz. Nr 54 z 2010
Poz. 1229
 
29.12.2009
Ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest gmina Pępowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
51.
XXIX/222/2009
Dz. Urz. Nr 54 z 2010
Poz. 1230
 
29.12.2009
Określenie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pępowo
52.
XXXI/246/2010
Dz. Urz. Nr 133 ,poz.2538
19 kwietnia 2010r.
zmiany uchwały nr XXXIV/196/2006 r z dnia 14.06.2006 r. dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pępowo
 
53.
XXXI/249/2010
Dz. Urz. Nr 133 ,poz.2539
19 kwietnia 2010r.
zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Pępowo
 
54.
XXXII/ 253/2010
Dz. Urz. Nr 147 ,poz.2822
14 maja 2010r.
zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Pępowo
 
55.
XXXVI/268/2010
Dz. Urz. Nr 232 ,poz.4320
27 września 2010r.
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pępowo lub jej jednostkom organizacyjnym
 
56.
XXXVII/274 /2010
Dz. Urz. Nr 267 ,poz.5174
 
29 października 2010r
w sprawie określenia warunków i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pępowo
 
57.
VI/ 30 /2011
Dz. Urz. Nr 114 ,poz.1904
21 marca 2011r.
określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
58.
VII/43/2011
Dz. Urz. Nr 218 ,poz.3421
30 maja 2011r.
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Pępowo
 
59.
VIII/49/2011
Dz. Urz. Nr 238 ,poz.3840
27 lipca 2011r.
zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie Gminy Pępowo
 
60.
X/55/2011
Dz. Urz. Nr 333,poz.5650
27 października 2011r
regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – hali sportowej w Pępowie oraz upoważnienia Wójta Gminy Pępowo do ustalania opłat za korzystanie z obiektów.
 
61.
XI/56/2011
Dz. Urz. Nr 341,poz.5793
22 listopada 2011
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.
 
62.
XI/ 57 /2011
Dz. Urz. Nr 341,poz.5794
22 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
 
63.
XI/58/2011
Dz. Urz. Nr 341,poz.5795
22 listopada 2011r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
 
64.
XI/ 59 /2011
Dz. Urz. Nr 341,poz.5796
22 listopada 2011r.
w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej na 2012 rok
 
65
XI/60/2011
Dz. Urz. Nr 341,poz.5797
22 listopada 2011r
. ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 
66.
XII/73/2011
Dz. Urz. Z 2012 poz. 414
29.12.2011
Zmiany uchwały Rady Gminy Pępowo Nr XI/60/2011 z dnia 22.11.2011 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019