Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ruchomości-sprzętu rolniczego i materiałów budowlanych

Data publikacji: 2012-01-09
Termin składania ofert: 24.01.2012

Wójt Gminy Pępowo Ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż ruchomości -sprzętu rolniczego i materiałów budowlanych.
OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:
1. Przedmiotem sprzedaży są następujące maszyny:
Lp. Nazwa Rok produkcji Cena wywoławcza zł
1. Ciągnik Rolniczy Kołowy –Ursus MF 255 1988 17.590,00
2. Przyczepa ciężarowa rolnicza
marka SANOK D-3 Brak danych 1.331,00
3. Samochód osobowy marki
Polski Fiat 126 p
1993 451,00

4. Platforma konna
Brak danych 406,00
5. Wóz 2-kolowy Brak danych 117,00
6. Zbieracz liści – SAM Brak danych 117,00
7. Przetrząsarka widłowa- konna
Typ.PW-210 Brak danych 108,00

8. Dołownik konny Brak danych 81,00
9. Chłodnia do mleka Brak danych 451,00
10. Przetrząsaczozgrabiarka
Typ. PZB5
Brak danych 253,00
11. Pompa do wody Brak danych 45,00
12. Siewnik zbożowy Nr.18358
Typ SO43/2 Brak danych 1.330,00
13. Wał gładki Brak danych 81,00
14. Sieczkarnia ręczna Brak danych 36,00
15. Brona zębowa posiewna U-222 Brak danych 45,00
16. Obsypnik ziemniaków WUK –OB. Brak danych 72,00
17. Dojarka typ H-305 Brak danych 108,00
18. Siekacz do okopowych D-70 C Brak danych 41,00
2.Materiały budowlane :

Lp.
Nazwa materiału
Jednostka miary
Ilość Zużycie
materiału
w %
Szacunkowa
Wartość
Materiału(netto)
1. Cegła ceramiczna pełna Szt. 7605 40 3.726,45
2. Cegła wapienno-piaskowa Szt. 7578 50 6.062,40
3. Pustaki ceramiczne Szt. 672 50 1.041,60
4. Pustaki ceramiczne Szt. 2703 50 3.865,29
5. Bloczki z betonu z betonu komórkowego Szt. 684 50 2.585,52
6. Bloczki z betonu komórkowego Szt. 55 55 102,85
7. Kamień budowlany granit łupany tony 22,50 0

4.950,00
8. Drewno budowlane M3 10,80 0 1.209,60
9. Kamień polny-gruz tony 24 0 720,00
R A Z E M 24.264,00
Słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery zł 00/100
3. Wartość rynkowa będąca jednocześnie ceną wywoławczą została określona przez rzeczoznawcę.
Sprzedaż powyższych ruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
Przedmiot sprzedaży – sprzęt rolniczy można oglądać na terenie Urzędu Gminy (plac przy Urzędzie) od poniedziałku do piątku w godzinach od 12-14 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (osoba wyznaczona do kontaktu: Pan Józef Grobelny tel; 603 473 801.Natomiast materiały budowlane składowane na działce siedliskowej nr.33, do obejrzenia na terenie posesji nr.82 w Gębicach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Kazimierzem Cieplik tel; 604 875 660,
4.Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2012 roku o godz.10 00 w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6(sala posiedzeń).
1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez każdego z uczestników wadium w wysokości 20,00 zł na konto Urzędu Gminy Pępowo w PKO BP O/Gostyń nr.konta:15102031210000650200048108 w terminie do dnia 24 stycznia 2012 roku w taki sposób, aby w dniu 24 stycznia 2012 roku wadium znajdowało się na rachunku Bankowym Gminy Pępowo.
Wyznaczony termin wniesienia wadium przez uczestników przetargu winien umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty.
2.Przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
a/dowodu wpłaty wadium,
b/ dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
c/pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełna treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
d/ w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS(uwierzytelnionej kserokopii)- przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 10% ceny wywoławczej zaokrąglonej do pełnych złotych.

4.Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła cenę nabycia sprzętu rolniczego lub materiałów budowlanych, płatną w terminie 3 dni po przetargu. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone po zakończeniu przetargu ,jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania ,unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Zbywający, w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu, wystawi fakturę dokumentującą sprzedaż.
POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Sprzęt rolniczy jak i materiały budowlane zostaną sprzedane za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór nastąpi po wpłacie ofertowej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie uiści ceny nabycia ,ustalonej w drodze przetargu w terminie 3 dni, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.
4.Urząd Gminy w Pępowie nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych maszyn.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału
w przetargu.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiAutor informacji: Cecylia Zielińska
Informację wprowadził: 15
Opublikowany dnia: 2012-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019