w sprawie budżetu na 2011 rok

Numer uchwały: 4
Numer sesji: 10
Rok (4 cyfry): 2011

U c h w a ł a   N r IV/10/2011

Rady Gminy   P Ę P O W O

z dnia 20 stycznia 2011 r.

w sprawie budżetu na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 15.995.488 zł

 

z tego:              - dochody bieżące w kwocie                         12.867.000 zł               

                        - dochody majątkowe w kwocie                      3.128.488 zł
 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                                    1.993.553 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości      8.500 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

                                               w wysokości                1.608.813 zł.
 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie        16.507.461 zł

 

z tego:              - wydatki bieżące w kwocie                           12.674.000 zł

                        - wydatki majątkowe w kwocie                       3.833.461 zł
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                                    1.993.553 zł,

            zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wysokości        18.500 zł,

            zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości   1.665.786 zł.

            zgodnie z załącznikiem Nr 6,

4) wydatki majątkowe - roczne w wysokości   2.167.675 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 511.973 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

       kredytów i pożyczek.
 

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

                                                                                               2.572.636 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

                                                                                               2.060.663 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

                                                                                               3.372.636 zł

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

                                                                                                  800.000 zł.
 

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości             14.759 zł.

 

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

        zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r.

            do wysokości 2.572.636 zł,

2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków

między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 50.000 zł,

3)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których

wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,

4)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 

§ 10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania

            w wysokości    3.000.000 zł.

 

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

         83.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości

         75.000 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000 zł.

 

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy

         Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu

         ochrony środowiska, określonym ustawą.
            zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 

§ 13. Tworzy się rezerwy:

            1) ogólną w wysokości 37.241 zł,

            2) celowe w wysokości            42.759 zł

                        z tego:

                        na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

                                                                       w wysokości    28.000 zł.,

                        na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 14.759 zł.

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 
 

 Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-02-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019