OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W PĘPOWIE


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 145077-2009 z dnia 2009-09-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pępowo
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych nt.: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W PĘPOWIE. Dane liczbowe projektowanego obiektu: - powierzchnia zabudowy - 1 597,00...
Termin składania ofert: 2009-09-25
________________________________________
Pępowo: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W PĘPOWIE
Numer ogłoszenia: 183203 - 2009; data zamieszczenia: 20.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145077 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, woj. wielkopolskie, tel. 065 5736308, faks 065 5736032.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W PĘPOWIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych nt.: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W PĘPOWIE. Dane liczbowe projektowanego obiektu: - powierzchnia zabudowy - 1 597,00 m² - powierzchnia użytkowa - 1 565,13 m² - kubatura - 11 346,00 m³ Szczegółowy zakres zamówienia opisują: a) przedmiar robót (kosztorys ofertowy), b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) dokumentacja techniczna, stanowiące załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nomenklatura CPV: 45212225-9 Roboty budowlane związane z halami sportowymi..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 2750000.00 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 2750000.00
• Oferta z najniższą ceną: 2750000.00 oferta z najwyższą ceną: 3818908,19
• Waluta: PLN.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: 5
Opublikowany dnia: 2009-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019