Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Kaliszewska Aldona

Kaliszewska Aldona

Stanowisko: inspektor ds. ochrony środowiska

1.    Prowadzenie spraw spoczywających na samorządzie gminnym wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
2.    Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko, w tym przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa i ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
3.    Sporządzanie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz upowszechnienie informacji drogą elektroniczną (Ekoportal).
4.    Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
5.    Prowadzenie i rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.
6.    Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem złożami i kopalinami (prawo górnicze i geologiczne).
7.    Koordynowanie prac dotyczących opracowania założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
8.    Prowadzenie spraw dotyczących odnawialnych źródeł energii (elektrownie wiatrowe, biomasa, kolektory słoneczne).
9.     Prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza, w tym nadzór na wykonaniem uchwał antysmogowych oraz kontrolowanie kotłów i palenisk.
10.    Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem wymiany kotłów na terenie gminy.
11.     Obsługa Programu „Czyste Powietrze”.
12.    Przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew, krzewów oraz protokołów z oględzin.
13.    Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację drzew i krzewów.
14.    Prowadzenie rejestru pomników przyrody.
15.    Współpraca w zakresie sporządzania uproszczonych planów urządzania lasów.
16.    Uczestniczenie w tworzeniu strategii i programów rozwojowych Gminy z zakresu ochrony środowiska.
17.    Pomoc interesantom przy wypełnianiu wniosków z zakresu zadań wydziału.
18.    Sporządzanie sprawozdań, informacji, zaświadczeń itp. z zakresu powierzonych czynności.
19.    Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów, umów itp. z zakresu powierzonych czynności.
20.    Prowadzenie dokumentacji z zakresu powierzonych czynności zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
21.    Kompletowanie, przechowywanie i zdawanie do archiwum prowadzonych przez siebie akt.
22.    Realizacja zadań z zakresu statystyki w zakresie spraw załatwianych na stanowisku.
23.    Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie spraw załatwianych na stanowisku.
24.    Prowadzenie zadań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą
o ochronie informacji niejawnych.
25.    Udostępnianie informacji publicznej z zakresu prowadzonych zadań zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
26.    Przygotowywanie informacji publicznej na stronę internetową gminy i do BIP
 z  zakresu prowadzonych zadań.
27.    Zastępstwo w wydziale wyznacza Kierownik Wydziału.
28.    Wykonywanie innych zadań nie ujętych w zakresie czynności na polecenie Kierownika Wydziału, Sekretarza i Wójta Gminy. 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- dokumenty i informacje:Typ osoby: Pracownicy urzędu
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-06-30
Ilość zmian wpisu: 10 - pokaż poprzednie wersje