Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Kaliszewska Aldona

Kaliszewska Aldona

Stanowisko: referent ds. planowania przestrzennego, budownictwa i ochrony środowiska

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Pani Aldona Kaliszewska – inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska ____________________________________________________________________ 1. Koordynowanie prac przy opracowywaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 2. Koordynowanie prac w zakresie sporządzania i zatwierdzania planów zagospodarowania oraz dokonywanie w nich zmian. 3. Wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego. 4. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 5. Roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna). 6. Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. 7. Obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 8. Prowadzenie spraw spoczywających na samorządzie gminnym wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. 9. Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko, w tym przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa i ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 10. Sporządzanie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz upowszechnienie informacji drogą elektroniczną (Ekoportal). 11. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. 12. Dokonywanie rozliczeń opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 13. Udział przy opracowywaniu gminnych opracowań programowych i ich aktualizacji, w tym programu ochrony środowiska. 14. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem złożami i kopalinami (prawo górnicze i geologiczne). 15. Koordynowanie prac dotyczących opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 16. Prowadzenie spraw dotyczących odnawialnych źródeł energii (elektrownie wiatrowe, biomasa, kolektory słoneczne). 17. Składanie oświadczeń o prawie pierwokupu. 18. Zarządzanie i gospodarowanie gruntami stanowiącymi własność gminy. 19. Prowadzenie ewidencji nieruchomości gruntów. 20. Prowadzenie spraw w zakresie zagospodarowania wspólnot gruntowych. 21. Przedkładanie projektów uchwał w sprawie ustalenia cen przy sprzedaży gruntów komunalnych. 22. Przedkładanie wykazów gruntów do sprzedaży w drodze przetargu. 23. Ujawnienie prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych. 24. Zarządzanie i gospodarowanie gruntami stanowiącymi własność gminy. 25. Prowadzenie komunalizacji mienia gminy. 26. Uczestnictwo w tworzeniu strategii i planów rozwojowych gminy. 27. Udział w oględzinach drzew i krzewów. 28. Pomoc interesantom przy wypełnianiu wniosków z zakresu zadań wydziału. 29. Sporządzanie sprawozdań, informacji, zaświadczeń itp. z zakresu powierzonych czynności. 30. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów, umów itp. z zakresu powierzonych czynności. 31. Prowadzenie dokumentacji z zakresu powierzonych czynności zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- dokumenty i informacje:Typ osoby: Pracownicy urzędu
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-30
Ilość zmian wpisu: 9 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019