Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Gała Kinga

Gała Kinga

Stanowisko: inspektor ds. organizacji pozarządowych, kultury i promocji gminy

1.       Współpraca z  organizacjami pozarządowymi oraz klubami sportowymi działającymi na terenie gminy Pępowo, pomoc w przygotowaniu wniosków   o środki finansowe.

 

2.       Ogłaszanie konkursów na zadania z zakresu organizacji pozarządowych, rozliczanie dotacji i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

 

3.       Prowadzenie postępowania i rozliczanie dotacji dla klubów sportowych, w oparciu o ustawę o sporcie i uchwałę rady Gminy Pępowo.

 

4.       Utrzymywanie kontaktów i współpracy ze Stowarzyszeniami, w tym  ze SWPPG, instytucjami i przedsiębiorcami , których działalność ukierunkowana jest na ożywienie gospodarcze gminy.

 

5.       Podejmowanie działań z zakresu promocji gminy i opracowywanie materiałów promujących gminę.

 

6.       Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym wydawanie pozwoleń na zgromadzenia publiczne, imprezy masowe, okresowe i jednorazowe.

 

7.       Opracowywanie planów ochrony zabytków i dóbr kultury.

 

8.       Współpraca z konserwatorem zabytków w zakresie opieki nad zabytkami, pomnikami kultury narodowej, w tym prowadzenie rejestru zabytków dóbr kultury.

 

9.       Przygotowanie i koordynacja zadań związanych z dzierżawą świetlic wiejskich, ewidencją i inwentaryzacją sprzętu w świetlicach, wypożyczaniem sprzętu ze świetlic, współpraca z sołtysami i radami sołeckimi w tym zakresie.

 

10.    Nadzór nad realizacją umów dostawy mediów, w tym przygotowywanie zestawień dostaw gazu, wody, odbioru ścieków oraz energii elektrycznej do budynków komunalnych i świetlic oraz oświetlenia ulicznego.

 

11.    Przygotowywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej gminy oraz analiz, sprawozdań dla potrzeb Wójta i Rady Gminy.

 

12.    Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

13.    Prowadzenie dokumentacji na stanowisku zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcją kancelaryjną.

 

14.    Udostępnianie informacji publicznych zakresu prowadzonych zadań zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 

15.    Realizacja zadań z zakresu statystyki w zakresie spraw załatwianych na stanowisku.

 

16.    Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie spraw załatwianych na stanowisku.

 

17.    Prowadzenie zadań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o ochronie informacji niejawnych. 

 

18.    W czasie nieobecności  zastępstwo wyznacza bezpośrednio Kierownik Wydziału.

 

19.    Wykonywanie innych zadań nie ujętych w zakresie czynności zleconych przez Kierownika Wydziału, Sekretarza i Wójta Gminy.
Informacje powiązane:
Typ osoby: Pracownicy urzędu
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2018-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-06-30
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje