Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Waleńska Małgorzata

Waleńska Małgorzata

Stanowisko: Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

 1. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu wydziału.

 2. Współpraca z radą gminy, organami samorządowymi i administracją rządową.

 3. Przygotowywanie okresowych sprawozdań, analiz dla potrzeb wójta, rady gminy z zakresu zadań wydziału.

 4. Kierowanie wydziałem i prawidłowe organizowanie pracy podległych pracowników, w tym przygotowywanie wniosków na wolne stanowiska w wydziale.

 5. Dokonywanie okresowych ocen pracy podległych pracowników.

 6. Uczestnictwo w naradach kierowników i sesjach rady gminy.

 7. Nadzorowanie przygotowanych dokumentów z zakresu prowadzonych spraw w wydziale.

 8. Opracowywanie planu z zakresu zamówień publicznych.

 9. Przygotowywanie materiałów przetargowych, prowadzenie dokumentacji postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, ogłaszanie przetargów na roboty budowlane, dostawy i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

 10. Prowadzenie przetargów na roboty budowlane, dostawy i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 11. Pełnienie funkcji przewodniczącej komisji przetargowej.

 12. Prowadzenie rejestru umów zawieranych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 13. Przygotowanie inwestycji do realizacji, realizacja inwestycji i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

 14. Nadzór nad realizacją inwestycji gminnych oraz dokonywanie odbiorów i przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych realizowanych zadań inwestycyjnych.

 15. Występowanie do wykonawcy z roszczeniem o odszkodowanie lub naprawę szkód powstałych w związku z prowadzonymi inwestycjami.

 16. Zgłaszanie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 17. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.

 18. Opracowywanie strategii i programów dotyczących rozwoju gminy, w tym na rekultywację, rewitalizację i transport lokalny.

 19. Pozyskiwanie i rozliczanie środków pozabudżetowych i pomocowych z funduszy krajowych, w tym pożyczek i kredytów, na rozwój gminy.

 20. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (pomoc w przygotowaniu wniosków o środki finansowe).

 21. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

 22. Ochrona wód i gospodarowanie wodami, zgodnie z ustawą Prawo Wodne, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód i naruszeniem stanu wody na gruncie.

 1. Rozliczanie dotacji celowej dla spółek wodnych, działających na terenie Gminy Pępowo.

 2. Prowadzenie spraw związanych z telekomunikacją i internetem szerokopasmowym.

 3. Współdziałanie z lokalnymi instytucjami, w tym: LGD „Gościnna Wielkopolska”, SWPPG, SFPK w Gostyniu, GSW w Pępowie, MZWiK w Strzelcach Wielkich, WIR i WODR.

 4. Prowadzenie spraw z zakresu klęsk żywiołowych w rolnictwie, w tym udział w pracach komisji klęskowej (m.in. sporządzanie protokołów).

 5. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

 6. Prowadzenie spraw z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

 7. Przygotowanie dokumentacji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w świetle specustawy drogowej.

 8. Udział w pracach zespołu uzgadniania dokumentacji starostwa powiatowego.

 9.  Współdziałanie w sprawach dotyczących rolnictwa, melioracji i ochrony przeciwpowodziowej, w tym współpraca z Gminną Spółką Wodną.

 10. Prowadzenie badań statystycznych i spisów dla potrzeb rolnictwa.

 11. Prowadzenie spraw związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i jego aktualizacją oraz Master planem, a także Aglomeracją Pępowo.

 12. Sporządzanie sprawozdań, informacji, zaświadczeń itp. z zakresu powierzonych czynności.

 13. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, umów, regulaminów itp. z zakresu powierzonych zadań.

 14. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 15. Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie spraw załatwianych na stanowisku.

 16. Prowadzenie zadań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o ochronie informacji niejawnych.

 17. Udostępnianie informacji publicznej z zakresu prowadzonych zadań zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 18. Wykonywanie innych zadań nieujętych w zakresie czynności na polecenie Sekretarza i Wójta Gminy.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ osoby: Pracownicy urzędu
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-26
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje