Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Konieczna Aldona

Konieczna Aldona

Stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Pani Aldona Konieczna – inspektor ds. ochrony środowiska ____________________________________________________________________ 1. Przygotowywanie i wdrażanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. Sprawozdawczość i kontrola w zakresie spełniania wymogów Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami i odprowadzania ścieków. 3. Prowadzenie zadań z zakresu gospodarki odpadami. 4. Prowadzenie i weryfikacja deklaracji dot. odpadów komunalnych. 5. Nadzór administracyjny nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów. 6. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 7. Prowadzenie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 8. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych i rozwiązanych na wywóz nieczystości ciekłych. 9. Przygotowywanie postanowień opiniujących w zakresie gospodarowania odpadami. 10. Prowadzenie spraw dot. programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz ich ewidencji. 11. Przygotowywanie i koordynacja realizacji planu gospodarki odpadami, w tym opiniowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 12. Podejmowanie działań przy udziale służb prewencji w zakresie lokalizowania i usuwania nielegalnych miejsc gromadzenia odpadów i odprowadzania ścieków. 13. Realizacja ustawy o ochronie zwierząt. 14. Ochrona zwierząt i ochrona weterynaryjna, w tym zwalczanie zaraźliwych chorób zwierząt – współpraca z organami Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowym Inspektorem Weterynarii odnośnie przypadków zachorowań na choroby zakaźne zwierząt. 15. Koordynacja działań związanych z ochroną nad bezdomnymi zwierzętami, w tym przygotowywanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 16. Przygotowywanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznawanej za agresywną i prowadzenie rejestru psów rasy agresywnej. 17. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych i gastronomicznych. 18. Przyjmowanie i rozliczanie opłat za zezwolenia oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. 19. Prowadzenie spraw dot. komisji alkoholowej. 20. Przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew, krzewów oraz protokołów z oględzin. 21. Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację drzew i krzewów. 22. Prowadzenie rejestru pomników przyrody. 23. Współpraca w zakresie sporządzania uproszczonych planów urządzania lasów. 24. Wysyłanie do sołtysów wzorów dokumentów: protokołu z zebrania wiejskiego, wniosków na realizację zadania z funduszu sołeckiego, projektów przeprowadzenia zebrania wiejskiego w sprawie realizacji zadania z funduszu sołeckiego. 25. Przyjmowanie wniosków od sołtysów o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego. 26. Sprawdzanie pod względem merytorycznym prawidłowości realizacji zadań z funduszu sołeckiego zgodnie z zadaniami własnymi gminy i ze strategią rozwoju gminy. 27. Sprawdzanie pod względem merytorycznym prawidłowości realizacji zadań z funduszu sołeckiego zgodnie z planem funduszu sołeckiego oraz regulaminem wydatkowania środków finansowych. 28. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających możliwość odbycia praktyk w rolnictwie. 29. Realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 30. Przygotowywanie zeznań świadków dot. pracy w gospodarstwie rolnym. 31. Pomoc interesantom przy wypełnianiu wniosków z zakresu zadań wydziału. 32. Sporządzanie sprawozdań, informacji, zaświadczeń itp. z zakresu powierzonych czynności. 33. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów, umów itp. z zakresu powierzonych czynności. 34. Prowadzenie dokumentacji z zakresu powierzonych czynności zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ osoby: Pracownicy urzędu
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2012-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-30
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019