Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Konieczna Aldona

Konieczna Aldona

Stanowisko: inspektor ds. ochrony środowiska i rozwoju wsi

1.    Przygotowywanie i wdrażanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2.    Sprawozdawczość i kontrola w zakresie spełniania wymogów Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie  i współpraca z Komunalnym Związkiem Gmin Regionu Leszczyńskiego.
3.    Prowadzenie zadań z zakresu gospodarki odpadami, w tym obsługa bazy o produktach i opakowaniach (BDO).
4.    Nadzór administracyjny nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów.
5.    Prowadzenie spraw dot. programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz ich ewidencji.
6.    Prowadzenie i koordynacja spraw dot. programu usuwania odpadów rolniczych.
7.    Przygotowywanie i koordynacja realizacji planu gospodarki odpadami, w tym opiniowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
8.    Podejmowanie działań przy udziale służb prewencji w zakresie lokalizowania i usuwania nielegalnych miejsc gromadzenia odpadów.
9.    Nadzór  nad realizacją umów odbioru odpadów komunalnych, w tym przygotowywanie zestawień i rozliczeń odbioru odpadów komunalnych z budynków komunalnych i świetlic.
10.    Prowadzenie spraw związanych z ochroną wód i gospodarowaniem wodami, zgodnie z ustawą Prawo Wodne, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód i naruszeniem stanu wody na gruncie.
11.    Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz kontrola w ww. zakresie.
12.    Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych i rozwiązanych na wywóz nieczystości ciekłych.
13.     Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
14.     Prowadzenie spraw związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i jego aktualizacją oraz Master planem, a także Aglomeracją Pępowo.
15.    Ochrona zwierząt i ochrona weterynaryjna, w tym zwalczanie zaraźliwych chorób zwierząt – współpraca z organami Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowym Inspektorem Weterynarii odnośnie przypadków zachorowań na choroby zakaźne zwierząt.
16.    Koordynacja działań związanych z ochroną nad bezdomnymi zwierzętami, w tym przygotowywanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
17.    Łowiectwo i współpraca z kołami łowieckimi w zakresie opieki nad dziką zwierzyną.
18.    Przygotowywanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznawanej za agresywną i prowadzenie rejestru psów rasy agresywnej.
19.    Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych.
20.    Udział w oględzinach drzew i krzewów
21.    Prowadzenie badań statystycznych i spisów dla potrzeb rolnictwa.
22.    Prowadzenie spraw z zakresu klęsk żywiołowych w rolnictwie, w tym udział w pracach komisji klęskowej (m.in. sporządzanie protokołów).
23.    Prowadzenie spraw związanych z realizacją funduszu soleckiego w szczególności przyjmowanie wniosków od sołtysów o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego, kontrola merytoryczna prawidłowości realizacji zadań z funduszu sołeckiego zgodnie z zadaniami własnymi gminy, dokumentami strategicznymi oraz  planem funduszu sołeckiego i regulaminem wydatkowania środków finansowych. 
24.    Wydawanie zaświadczeń potwierdzających możliwość odbycia praktyk w rolnictwie.
25.    Realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
26.    Przygotowywanie zeznań świadków dot. pracy w gospodarstwie rolnym. 
27.    Pomoc interesantom przy wypełnianiu wniosków z zakresu zadań wydziału.
28.    Sporządzanie sprawozdań, informacji, zaświadczeń itp. z zakresu powierzonych czynności.
29.    Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów, umów itp. z zakresu powierzonych czynności.
30.    Prowadzenie dokumentacji z zakresu powierzonych czynności zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
31.    Kompletowanie, przechowywanie i zdawanie do archiwum prowadzonych przez siebie akt.
32.    Realizacja zadań z zakresu statystyki w zakresie spraw załatwianych na stanowisku.
33.    Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie spraw załatwianych na stanowisku.
34.    Prowadzenie zadań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą ochronie informacji niejawnych.
35.    Udostępnianie informacji publicznej z zakresu prowadzonych zadań zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
36.    Przygotowywanie informacji publicznej na stronę internetową gminy i do BIP z zakresu prowadzonych zadań.
37.    Zastępstwo w Wydziale wyznacza Kierownik Wydziału.
38.    Wykonywanie innych zadań nieujętych w zakresie czynności na polecenie Kierownika Wydziału, Sekretarza i Wójta Gminy.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ osoby: Pracownicy urzędu
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-06-30
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje