Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Naskręt Marta

Naskręt Marta

Stanowisko: inspektor ds. komunalnych

 1. Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 2. Przygotowywanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 3. Przygotowywanie uzgodnień projektowych dokumentacji w odniesieniu do terenów stanowiących własność komunalną, w tym przyłączy: gazowych, elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, itp.

 4. Podziały i rozgraniczenia nieruchomości gminnych.

 5. Prowadzenie i aktualizacja sprawozdań dotyczących ewidencji nieruchomości stanowiących mienie gminne na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz

w oparciu o księgi wieczyste zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomości.

 1. Zarządzanie i gospodarowanie budynkami, mieszkaniami i lokalami stanowiącymi własność gminy.

 2. Prowadzenie ewidencji budynków, mieszkań i lokali komunalnych.

 3. Określenie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali oraz wydawanie decyzji o zmianie wielkości udziałów właścicieli lokali.

 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 5. Określenie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach komunalnych, wielomieszkaniowych.

 6. Przedkładanie projektów uchwał w sprawie ustalenia cen przy sprzedaży lokali, mieszkań i budynków komunalnych.

 7. Opracowanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 8. Wprowadzanie i znoszenie szczegółowego trybu najmu budynków.

 9. Przeglądy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń przynależnych.

 10. Wyrażanie zgody na remonty i przebudowy lokali stanowiących własność samorządu.

 11. Korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanych.

 12. Ustalanie opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym przetargi na wynajem lokali.

 13. Cofanie przydziału lokalu mieszkalnego i użytkowego oraz dostarczanie lokali zamiennych na czas remontu.

 14. Opracowywanie planów remontów lokali mieszkalnych, ustalenie zakresu prac remontowych oraz przyjmowanie i załatwianie wniosków o wykup, dzierżawę, zamianę lokali mieszkalnych.

 15. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty gminnej, w tym uczestniczenie

w komisji przyznającej lokale mieszkalne.

 1. Opracowywanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 1. Opracowywanie ofert inwestycyjnych oraz inicjowanie działań zmierzających do lepszego gospodarowania nieruchomościami, zgodnego z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

 2. Utrzymywanie kontaktów i współpracy ze stowarzyszeniami, w tym ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, instytucjami i przedsiębiorcami, których działalność ukierunkowana jest na ożywienie gospodarcze Gminy.

 3. Uczestniczenie w tworzeniu strategii i programów rozwojowych Gminy.

 4. Udział w pracach związanych ze spisem rolnym.

 5. Pomoc interesantom przy wypełnianiu wniosków z zakresu zadań wydziału.

 6. Sporządzenie sprawozdań, informacji, zaświadczeń itp. z zakresu powierzonych czynności.

 7. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów, umów itp. z zakresu powierzonych czynności.

 8. Prowadzenie dokumentacji z zakresu powierzonych czynności zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 9.  Kompletowanie, przechowywanie i zdawanie do archiwum prowadzonych przez siebie akt.

 10. Realizacja zadań z zakresu statystyki w zakresie spraw załatwianych na stanowisku.

 11. Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie spraw załatwianych na stanowisku.

 12. Prowadzenie zadań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą

o ochronie informacji niejawnych.

 1. Udostępnianie informacji publicznej z zakresu prowadzonych zadań zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 2. Przygotowywanie informacji publicznej na stronę internetową gminy i do BIP

z zakresu prowadzonych zadań.

 1. Zastępstwo w wydziale wyznacza Kierownik Wydziału.

 2. Wykonywanie innych zadań nie ujętych w zakresie czynności na polecenie Kierownika Wydziału, Sekretarza i Wójta Gminy.

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ osoby: Pracownicy urzędu
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2010-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-26
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019