Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 4907 P Pępowo - gr powiatu"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 4907 P Pępowo - gr powiatu"

Numer dokumentu: 762-1/1/09
Rok (4 cyfry): 2009

Pępowo, 5.02.2009 r.

Znak:762-1/1/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) Wójt Gminy Pępowo

 

zawiadamia

 

strony postępowania poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 29.01.2009 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu złożony do Urzędu Gminy w Pępowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “Przebudowie drogi powiatowej nr 4907P Pępowo – gr Powiatu” (działki ew. nr 214 obręb Pępowo, 252/1 i 252/2 obręb Krzekotowice, 156 obręb Wilkonice).

Zgodnie z art. 10 § 1 organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stroną czynny udział w każdym studium postępowania.

Z dokumentami sprawy zapoznać się można w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu.

 

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)powyższa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. W związku z powyższym Wójt Gminy Pępowo wystąpił o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu i Starosty Gostyńskiego w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Zgodnie z art.35 §5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności , okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

 

 

 

 

Wójt Gminy Pępowo

/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2009-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie