Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Magazynu sprzętu transportowego

Magazynu sprzętu transportowego

Numer dokumentu: 7331-2/2(1)/2009
Rok (4 cyfry): 2009 - 02-01

Pępowo, 30.01.2009 r.

Znak: 7331-2/2(1)/2009OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pępowo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80, poz 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2000 r Nr 49, poz. 509 z późn. zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 28 stycznia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Firmy: Projektowanie i Nadzorowanie w Budownictwie inż. Tadeusz Sipurzyński, ul. St. Nadstawek 16/2, 63 –830 Pępowo działającej w imieniu Gminy Pępowo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie „Magazynu sprzętu transportowego” na działce o nr ew. 89/11 obręb Pępowo w granicy z działkami 600/2 i 601/2.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą w Urzędzie Gminy Pępowo pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2009-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie