Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » XX sesja Rady Gminy Pępowo

XX sesja Rady Gminy Pępowo

Numer dokumentu: 20
Rok (4 cyfry): 2008

ZAWIADOMIENIE


W dniu 24 listopada 2008r. o godz. 1430
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pępowie
odbędzie się XX sesja Rady Gminy Pępowo

Tematem obrad sesji będzie:
1.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2009,
b)ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy w 2009r.,
c)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2009,
d)zmian w uchwale budżetowej na rok 2008,
e)regulaminu określającego na 2009r. wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pępowo,
f)uchwalenia programu współpracy Gminy Pępowo na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
g)przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Pępowo,
h)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Siedlec
i)regulaminu przyznawania dotacji z GFOŚ i GW w Gminie Pępowo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
j)zasad korzystania z targowiska gminnego oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z urządzeń targowiska.
k)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy – najmu nieruchomości

Przewodniczący Rady Gminy Pępowo
mgr Kazimierz Zaremba
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2008-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie