Strona główna » Dokumenty » Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty » Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości rolnej,położonej w Babkowicach

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości rolnej,położonej w Babkowicach

Data publikacji: 2008-11-05
Termin składania ofert: 2008-12-05

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Pępowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Babkowicach, stanowiącej -działkę o nr.ew.66 o pow.1.22.00 ha,

cena wywoławcza : 77.873,00 zł w tym: wartość gruntu - 54.209,00 zł
wartość budynków gospodarczych wraz z gruntem- 23.664,00 zł

Cena wywoławcza nie zawiera podatku od towarów i usług(VAT), zwolniony,

Dla w/w działki prowadzona jest Księga wieczysta Nr. 5417 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu, stanowiącej własność :GMINY PĘPOWO.
Od strony ulicy działka zabudowana jest budynkami:
mieszkalnym, gospodarczym i stodołą, pozostała część działki stanowi rolę.
Budynek mieszkalny zlokalizowany na działce o nr.ew.66,nr. posesji 18 w obrębie wsi Babkowice, przy drodze prowadzącej przez wieś jest w bardzo złym stanie technicznym- nie nadaje się do remontu i dalszego użytkowania, obiekt do rozbiórki.
Dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową (cele rolne).
Teren zabudowany wyposażony jest w sieci: elektryczna i wodociągową.

PRZETARG w formie ustnej licytacji działki odbędzie się w dniu 5 grudnia 2008 roku, rozpoczęcie o godz.1000 w Sali Urzędu Gminy w Pępowie.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie Wadium w pieniądzu
w wysokości: 7.790,00 zł za działkę na konto: Gminy Pępowo nr. konta:
15 1020 3121 0000 6502 0004 8108 zlokalizowane w PKO BP O/Gostyń w terminie
do dnia 28 listopada 2008 roku, w taki sposób aby w dniu 28 listopada 2008 roku wadium znajdowało się na rachunku Bankowym Gminy Pępowo.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać dowód wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez sprzedającego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy-notarialnej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedanej nieruchomości w ciągu 21 dni, ale nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto: Urząd Gminy Pępowo PKO BP O/Gostyń ,nr.konta:60102031210000610200047688.
Nabywca ponosi wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości .
Miejsce i termin zawarcia umowy-sprzedaży wyznacza sprzedający wciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Informacji szczegółowych nt. nieruchomości i zasad przetargu można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Gminy Pępowo, pok.nr.13 lub telefonicznie pod numerem 0-65 5736308 wew.123.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Wójt Gminy Pępowo
/- / Stanisław Krysicki


Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Cecylia Zielińska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2008-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019