Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie robót budowlanych: Przebudowa drogi gminnej we wsi Pasierby

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie robót budowlanych: Przebudowa drogi gminnej we wsi Pasierby


Pępowo, dnia 10 marca 2008 r.

Numer sprawy: 340/3/2008

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Pasierby”

1. Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Pasierby”- została wybrana oferta najkorzystniejsza firmy: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno, za cenę: 271 910,47 zł. (brutto), słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziesięć złotych i 47/100.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia: kryterium cena = 100 pkt.
2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe,
„DROGBUD – GOSTYŃ” Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: Grabonóg 69b, 63 – 800 Gostyń
Liczba punktów w kryterium cena: 97,60 pkt,
Łączna punktacja oferty: 97,60 pkt .
Numer oferty 2
Nazwa wykonawcy: Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Energetyków 4, 64 – 100 Leszno
Liczba punktów w kryterium cena: 79,90 pkt,
Łączna punktacja oferty: 79,90 pkt .
Numer oferty 3
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Bema 33, 64-100 Leszno
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .
Numer oferty 4
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno
Liczba punktów w kryterium cena: 76,01 pkt,
Łączna punktacja oferty: 76,01 pkt .
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z dnia 29.11.2007 r. Nr 223, poz. 1655) – dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2008-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe