Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie dostaw: „Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2008 r.”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie dostaw: „Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2008 r.”


Pępowo, dnia 3 marca 2008 r.


Numer sprawy: 340/4/2008

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy Pępowo w 2008 r.”

Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
- na wykonanie zadania nr 1 na dostawę grysu bazaltowego płukanego oraz
- na wykonanie zadania nr 2 na dostawę mieszanki granitowej
została wybrana najkorzystniejsza oferta nr 2 firmy DAMO Sp. z o.o., ul. Małszyce 2d/2e, 99 - 400 Łowicz, za cenę:
1) 8 418,00 PLN (brutto) słownie: osiem tysięcy czterysta osiemnaście złotych i 0 groszy na dostawę grysu bazaltowego płukanego;
2) 8 326,50 PLN (brutto) słownie: osiem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i 50 groszy na dostawę mieszanki granitowej.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
dla zadania nr 1 na dostawę grysu bazaltowego płukanego:
kryterium cena = 100 pkt.
dla zadania nr 2 na dostawę mieszanki granitowej:
kryterium cena = 100 pkt.

Natomiast na wykonanie zadania nr 3 na dostawę niesortu granitowego
została wybrana najkorzystniejsza oferta nr 4 firmy Handel i Transport Ciężarowy, Grzegorz Grześkowiak, ul. Brzozowa 11, 63 – 930 Jutrosin za cenę:
3) 13 664,00 PLN (brutto) słownie: trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i 0 groszy na dostawę niesortu granitowego.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
dla zadania nr 3 na dostawę niesortu granitowego:
kryterium cena = 100 pkt.

4) Postępowanie przetargowe dotyczące czwartej części zamówienia na dostawę żużlu paleniskowego zostało unieważnione.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: „POLMAT” Artur Matkowski
Adres Wykonawcy: Rakowice Małe 17c, 59-600 Lwówek Śląski
Liczba punktów dla zadania nr 1 na dostawę grysu bazaltowego płukanego:
w kryterium cena: 84,15 pkt,
Łączna punktacja oferty: 84,15 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 2 na dostawę mieszanki granitowej:
w kryterium cena: 67,91 pkt,
Łączna punktacja oferty: 67,91 pkt .
Numer oferty 2
Nazwa wykonawcy: DAMO Sp. z o.o.,
Adres Wykonawcy: ul. Małszyce 2d/2e, 99 - 400 Łowicz
Liczba punktów dla zadania nr 1 na dostawę grysu bazaltowego płukanego:
w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 2 na dostawę mieszanki granitowej:
w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 3 na dostawę niesortu granitowego:
w kryterium cena: 92,56 pkt,
Łączna punktacja oferty: 92,56 pkt .
Numer oferty 3
Nazwa wykonawcy: „Spedytor” Sp. z o.o.,
Adres Wykonawcy: ul. Nad Kanią 107 C, 63 -800 Gostyń
Liczba punktów dla zadania nr 1 na dostawę grysu bazaltowego płukanego:
w kryterium cena: 84,15 pkt,
Łączna punktacja oferty: 84,15 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 2 na dostawę mieszanki granitowej:
w kryterium cena: 58,33 pkt,
Łączna punktacja oferty: 58,33 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 3 na dostawę niesortu granitowego:
w kryterium cena: 70 pkt,
Łączna punktacja oferty: 70 pkt .
Numer oferty 4
Nazwa wykonawcy: Handel i Transport Ciężarowy, Grzegorz Grześkowiak
Adres Wykonawcy: ul. Brzozowa 11, 63 – 930 Jutrosin
Liczba punktów dla zadania nr 1 na dostawę grysu bazaltowego płukanego:
w kryterium cena: 95,83 pkt,
Łączna punktacja oferty: 95,83 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 2 na dostawę mieszanki granitowej:
w kryterium cena: 79,82 pkt,
Łączna punktacja oferty: 79,82 pkt .
Liczba punktów dla zadania nr 3 na dostawę niesortu granitowego:
w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655) – dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Z poważaniem

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2008-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe