Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej

Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 3150.1

  PODSTAWA PRAWNA

art. 67 a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
- uzasadniony wniosek o umorzenie zaległości podatkowej (wykazać ważny interes podatnika lub interes publiczny), 

- wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym,

- zaświadczenia o dochodach członków rodziny za ostatnie 6 m-cy,

- kopie zeznań podatkowych składanych do Urzędu Skarbowego,

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy - status osoby bezrobotnej,

- potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, rachunki za leki, itp.)

- potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę,

- udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania ( rachunki: prąd, wodę, gaz i   inne),

- kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiazań publiczno-prawnych (Urząd Skarbowy, ZUS),


- kopia deklaracji podatkowych opatrzonych datownikiem Urzędu Skarbowego (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą),

- kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego,

W przypadku gdy wniosek składa podatnik będący przedsiębiorcą: 

- formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik do  Rozporządzienia Rady Ministrów z 29.03.2010r Dz.U.Nr 53, poz. 311),

lub

- formularz informacji przedstawianych prze podmiot ubiegajacy się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 29.03.2010r Dz.U.Nr 53, poz. 312),

- formularz informacji przestawianych prze podmiot ubiegający sie o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

- zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w krórym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymaej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy ,

- sprawozdania finansowe za okres 3 ostanich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,

- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

 

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy.

 

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansów - pok. nr 16 , Kęsy Małgorzata

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji.

 

V. UWAGI:

Zgodnie z art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Wniosek o umorzenie podatku składa się po terminie płatności podatku.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Szlachetka
Informację wprowadził: Małgorzata Kęsy
Opublikowany dnia: 2007-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-01
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie