Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół obrad X sesji Rady Gminy Pępowo w dniu 13 sierpnia 2007r.

Protokół obrad X sesji Rady Gminy Pępowo w dniu 13 sierpnia 2007r.

Numer dokumentu: 10
Rok (4 cyfry): 2007

Protokół
obrad X sesji Rady Gminy Pępowo
w dniu 13 sierpnia 2007r.


Obradom przewodniczył Kazimierz Zaremba Przewodniczący Rady Gminy. Dokonał otwarcia sesji, powitał radnych, zaproszonych gości i przybyłą publiczność. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1430, i trwała do godziny 1715.Miejsce sesji – sala posiedzeń Urzędu Gminy.

W sesji uczestniczyło 15 radnych tj. 100 ustawowego składu Rady. W obradach uczestniczyli również: Stanisław Krysicki - Wójt Gminy, Ryszard Zjeżdżałka - Skarbnik Gminy, Urszula Wabińska – Sekretarz Gminy, Kierownicy poszczególnych wydziałów Urzędu, Dyrektorzy Szkół i Sołtysi.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Do przedstawionego przez Przewodniczącego porządku obrad sesji uwagi zgłosił Wójt Gminy. Zaproponował wprowadzenie do punktu 6 porządku obrad dodatkowy podpunkt f) o treści: zmiany uchwały Nr IX/51/2007 z dnia 29.06.2007r. o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych gminnych w gminie Pępowo. Propozycję rozszerzenia porządku obrad uzasadnił tym, że nastąpiła konieczność zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu w punkcie dotyczącym terminu jego zaciągnięcia – nie uda się go zaciągnąć w terminie określonym w poprzedniej uchwale tj. do 30 września – obecnie proponował jego zaciągnięcie do końca października br. Drugi powód zmiany uchwały to zmiany kwot na dwa zadania a mianowicie – na budowę chodnika przy ul. Stanisławy Nadstawek zamiast 36 tys. proponował kwotę 48 tys. zł, a na budowę parkingu przy ul. Powstańców Wielkopolskich zamiast kwoty 64 tys. zł kwotę 92 tys. zł.

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Propozycję rozszerzenia porządku obrad o dodatkowy punkt Rada przyjęła jednomyślnie – 15 głosów za.

Całość porządku obrad wraz z przyjętą zmianą Rada przyjęła jednomyślnie – 15 głosów za.


Porządek obrad sesji:
1. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji,

2. Interpelacje i zapytania radnych,

3. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pępowo za pierwsze półrocze 2007r.,

5. Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego,

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy Pępowo na rok 2007,
b) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego,
c) zmiany uchwały nr XVII/92/2004 Rady Gminy Pępowo z dnia 17 czerwca 2004r. dotyczącej przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego,
d) Statutu Urzędu Gminy Pępowo,
e) zbycia nieruchomości zabudowanej.
f) zmiany uchwały Nr IX/51/2007 z dnia 29.06.2007r. o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych gminnych w gminie Pępowo.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

8. Wolne głosy i wnioski.
W punkcie 1 – Przewodniczący poinformował, że protokół obrad był do wglądu w biurze Rady jak i na stronie internetowej Urzędu. W związku z tym zaproponował jego przegłosowanie bez odczytywania. Uwag do protokółu nie zgłoszono i przyjęto go jednomyślnie – 15 głosami za.
W punkcie 2 – interpelacje i zapytania radnych – głos zabrali:

- Radny Grzegorz Wajn – zwrócił uwagę, że po prawej stronie drogi, jadąc na Cegielnię, leżą zarośnięte trawą i chwastami snopki słomy. Pytał kto jest ich właścicielem.

Drugie pytanie dotyczyło kotłowni zlokalizowanej na ulicy 1 Maja w Pępowie. Niedawno został tam skrócony komin bo podobno był za wyskoki i zagrażał bezpieczeństwu. Mieszkańcy ul. Chocieszewickiej skarżą się, że nie mogą otworzyć okien bo cały dym z tego komina wpada im do mieszkań. Pytał jak długo taka sytuacja będzie.

- Radny Mirosław Stachowiak – pytał jakie są plany co do budynku byłej szkoły w Siedlcu. Czy zostanie dotrzymane to co Wójt mówił na zebraniach wiejskich, że będzie tam przedszkole.

Innych interpelacji i zapytań radnych nie zgłoszono.
W punkcie 3 – Wójt przedstawił informację ze swej działalności w okresie międzysesyjnym – informacja w załączeniu do niniejszego protokółu.

Dyskusja:

- Przewodniczący Rady pytał, czy w czasie spotkania z firmą RAWBUD uwzględniono zagięcie kostki brukowej przy kiosku.

- Wójt wyjaśnił, że osobiście nie brał udziału w tym spotkaniu. Obecna na Sesji Katarzyna Kmiecik – Rosa wyjaśniła, że powołana Komisja głównie zajmowała się termomodernizacją szkoły podstawowej z uwagi na to, że z końcem sierpnia br. kończy się okres gwarancyjny.

Uwag do informacji nie zgłoszono.
W punkcie 4 - Ryszard Zjeżdżałka Skarbnik Gminy przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r. Na wstępie wyjaśnił, że obowiązek przedłożenia takiego sprawozdania Radzie Gminy i RIO wynika z ustawy o finansach publicznych. Termin złożenia sprawozdania to 31.08 każdego roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r. w załączeniu do niniejszego protokółu.

Dyskusja:

- Przewodniczący Rady – pytał o zaliczki alimentacyjne – jaka to była kwota w planie budżetu. Drugie pytanie dotyczyło środków dla LZS – czy wystarczą im środki na rundę jesienną.

- Skarbnik – wyjaśnił, że dotacja dla LZS przekazywana jest w trzech ratach. Na razie przekazano dwie a trzecia zostanie przekazana. Odnośnie zaliczek alimentacyjnych wyjaśnił, że na ten cel w budżecie zaplanowano 3 tys. zł. Dotychczas udało się ściągnąć 949,01 zł – zaległości wynoszą 41.965,11 zł.

- Wójt – wyjaśnił, że zaliczki alimentacyjne to problem którego nie umiało rozwiązać państwo i przerzuciło je na barki samorządów. Osoby uprawnione do alimentów otrzymuję je, a gmina ma je ściągać od zobowiązanych, co jest bardzo trudne a czasami wręcz nie wykonalne.

- Mariola Żelazna Kierownik OPS – wyjaśniła, że ściągalność wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w skali kraju wynosi 5 %. Następnie wyjaśniła procedurę jaka musi być prowadzona przy ściąganiu tych należności.

- Przewodniczący Rady – zastanawiał się czy nie należałoby stwarzać miejsc pracy dla tych dłużników i w ten sposób ściągać zaległości.

- Mariola Żelazna – wyjaśniła, że sprawa nie do końca jest taka prosta. Zatrudniając kogoś trzeba spełniać wszystkie warunki.

Innych uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte.W punkcie 5 - Radni wysłuchali informacji o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego. Informacje przedstawiły: Pani Krystyna Klepacka Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie oraz Pani Ewa Śląska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach.

Informacje w załączeniu do niniejszego protokółu.

Dyskusja:

- Radny Wiesław Krajka – pytał czym spowodowana jest, duża jego zdaniem, różnica w powierzchni do sprzątania dla sprzątaczek między szkołą w Pępowie i szkołą w Skoraszewicach.

- Stanisław Snela – Sołtys wsi Magdalenki – nawiązał do swojej wypowiedzi z poprzedniej sesji, dotyczącej zatrudnienia nauczyciela wychowania fizycznego. Z informacji wynika, że nauczyciela takiego zatrudniono jednak będzie on miał więcej godzin lekcyjnych w Skoraszewicach na mniej w Pępowie. Zdaniem Pana Sneli sytuacja powinna być odwrotna.

- Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówców. Wyjaśnił, że w Szkole w Skoraszewicach jest 2,5 etatu sprzątaczki. Osoby te sprzątają również salę sportową wraz z zapleczem. W tej chwili stan zatrudnienia sprzątaczek jest optymalny i nie ma możliwości zwiększenia zatrudnienia obsługi szkoły. W przeciwnym wypadku byłyby to kolejne środki, które trzeba byłoby wyłożyć. Zdaniem Wójta obsługa, w jednej i drugiej szkole jest wystarczająca i nie ma potrzeby robić jej korekty.

W drugiej sprawie wyjaśnił co następuje: nauczyciel wf zostanie zatrudniony na tzw. etacie łączonym. Zatrudnienie to następuje głównie dla Szkoły w Skoraszewicach, gdyż po odejściu na emeryturę Dyrektora Kempy w Szkole w Skoraszewicach nie byłoby nauczyciela wychowanie fizycznego. Nauczyciel ten będzie dopełniał swój etat w szkole w Pępowie. Ponadto stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie by prowadził on zajęcia sportowe w ramach zajęć pozalekcyjnych. Jakie zajęcia pozalekcyjne będą okaże się w miesiącu wrześniu, po przedłożeniu propozycji przez szkoły.

- Krystyna Klepacka – wyjaśniła, że nauczyciel wychowania fizycznego musi w pierwszej kolejności realizować podstawy programowe, a dopiero później realizować swoje i uczniów pasje.

- Radny Zenon Rogala – pytał czym spowodowane są nowe zatrudnienia – 2 nauczycieli matematyki i nauczyciela wf – jeżeli wszystkim wiadomo, że dzieci w szkole jest coraz mniej.

W odpowiedzi zarówno Ewa Śląska Dyrektor Szkoły w Skoraszewicach jak i Krystyna Klepacka Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie wyjaśniły, że w żadnym przypadku nie zmienia się w szkole wielkość zatrudnienia a wynika to tylko i wyłącznie z ruchów kadrowych.

Na tym dyskusję zakończono. Sprawozdania zostały przyjęte.

W tym momencie Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę. Po przerwie przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad tj. do realizacji pktu 6.W punkcie 6 – podjęto uchwały w sprawach:

a) zmian w budżecie gminy Pępowo na rok 2007 – propozycję przedstawił Ryszard Zjeżdżałka Skarbnik Gminy. Poinformował, że po stronie dochodowej zapisano dodatkowe dochody pochodzące z dotacji na dożywianie dzieci i ekwiwalent dla firm kształcących młodocianych jak również dokonano korekty dochodów z podatku rolnego. Ogółem zaproponował zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 123.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do przedkładanej uchwały. Po stronie wydatkowej zmiany dotyczą przesunięć miedzy paragrafami budżetu w poszczególnych działach budżetu. Otrzymane dotacje zapisano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Szczegółowa propozycja zmian w załączeniu do niniejszego protokółu.

Dyskusja – brak.

Uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Pępowo na 2007r podjęto jednomyślnie (na obecnych na sesji 15 radnych w głosowaniu udział wzięło 15 radnych) - Uchwała Nr X/61/2007

b) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego – propozycję uchwały przedstawił Ryszard Zjeżdżałka Skarbnik Gminy. Wyjaśnił, że jest to propozycja udzielenia poręczenia wekslowego przez Gminę Pępowo za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w NFOŚ i GW w Warszawie na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani. Pożyczka będzie zaciągnięta w wysokości 12.144.504,01 zł z tego udział Gminy wynosi 2,43% tj. 295.486,72 zł. Pożyczka będzie realizowana w latach 2008-2010. Spłata pożyczki nastąpi od IV kwartału 2010 roku do 2021 roku włącznie. Na podstawie uchwały Wójt będzie miał możliwość podpisania zobowiązania wekslowego.

Dyskusja:

- Radny Wiesław Krajka – pytał czy w związku z tym, że pożyczka będzie zaciągana w NFOŚ i GW gmina może liczyć na umorzenie pewnych kwot.

- Skarbnik – wyjaśnił, że gmina nie jest pożyczkobiorcą i raczej nie może liczyć na żadne umorzenia.

Dalszej dyskusji nie podjęto.

Uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego podjęto jednomyślnie (na obecnych na sesji 15 radnych w głosowaniu udział wzięło 15 radnych) - Uchwała Nr X/62/2007

c) zmiany uchwały nr XVII/92/2004 Rady Gminy Pępowo z dnia 17 czerwca 2004r. dotyczącej przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego – projekt uchwały omówiła Katarzyna Kmiecik – Rosa – referent ds. unijnych i zamówień publicznych. Wyjaśniła, że w 2004 roku Rada Gminy przyjęła Program Rozwoju Lokalnego, który miał obowiązywać do roku 2012. Obecnie proponuje się wydłużyć ten okres do roku 2013. Ponadto wyjaśniła, że zmianie ulegają zapisy tabeli 13 tegoż programu, gdyż część planowanych zadań już została zrealizowana a dla części należy skorygować koszty ich realizacji. Zadania ujęte do realizacji wynikają z opracowanej i przyjętej przez Radę Gminy Strategii Rozwoju Gminy Pępowo.

Powyższą wypowiedź uzupełnił Wójt Gminy wyjaśniając że ujęte zadania to te które od paru lat przygotowywane są do realizacji w oparciu o środki Unii Europejskiej. W momencie kiedy zbliża się okres składania wniosków wszystkie dokumenty a więc również Plan Rozwoju Lokalnego muszą być aktualne. Proponowana aktualizacja jest niezbędna do ubiegania się o środki unijne.

Dyskusji nie podjęto.

Uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XVII/92/2004 Rady Gminy Pępowo z dnia 17 czerwca 2004r. dotyczącej przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego podjęto 14 głosami za, przy braku przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się (na obecnych na sesji 15 radnych w głosowaniu udział wzięło 15 radnych) - Uchwała Nr X/63/2007

d) Statutu Urzędu Gminy Pępowo – projekt uchwały przedstawiła Urszula Wabińska Sekretarz Gminy. Wyjaśniła, że w ustawie o finansach publicznych jest zapis o Statucie Urzędu Gminy uchwalanym przez Radę Gminy. Organizację Urzędu Gminy reguluje Regulamin Urzędu Gminy nadany zarządzeniem Wójta. Proponowany statut powiela zapisy regulaminu. Zawiera siedzibę Urzędu, teren działania Urzędu, podstawy prawne funkcjonowania jednostki, przedmiot jej działania itp.

Dyskusji nie podjęto.

Uchwałę w sprawie statutu Urzędu Gminy podjęto jednomyślnie na obecnych na sesji 15 radnych w głosowaniu udział wzięło 15 radnych) - Uchwała Nr X/64/2007

e) zbycia nieruchomości zabudowanej – propozycję uchwały omówił Wójt Gminy. Wyjaśnił, że chodzi o sprzedaż części budynku poszkolnego w Pasierbach. W chwili obecnej przygotowano niezbędne dokumenty do sprzedaży. Po podjęciu przez Radę Gminy proponowanej uchwały zlecona zostanie wycena nieruchomości, po czym przeprowadzone zostaną rokowanie z nabywcami i ostatecznie sprawa zostanie sfinalizowana u notariusza.

Wyjaśnił, że podziału nieruchomości dokonano za zgodą samorządu mieszkańców wsi Pasierby. Ponadto mieszkańcy na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym opowiedzieli się za sprzedażą części tego budynku.

Dyskusja:

- Przewodniczący Rady – pytał czy przy podziale tej nieruchomości uwzględniono dojazd do świetlicy wiejskiej.

- Wójt – zapewnił, że podział został przeprowadzony dobrze i problemów z dojazdem do świetlicy nie będzie.

Dalszej dyskusji nie podjęto.

Uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej podjęto jednomyślnie (na obecnych na sesji 15 radnych w głosowaniu udział wzięło 15 radnych) - Uchwała Nr X/65/2007

f) zmiany uchwały Nr IX/51/2007 z dnia 29.06.2007r. o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych gminnych w gminie Pępowo – uzasadnienie tej uchwały przedstawił Wójt w momencie zgłaszania jej do porządku obrad. Przewodniczący przypomniał, że chodzi o zmianę terminu zaciągnięcia kredytu oraz zwiększenie środków na dwa zadania inwestycyjne a mianowicie: budowę chodnika przy ulicy Stanisławy Nadstawek i budowę parkingu przy ulicy Powstańców Wlkp.

Dyskusji nie podjęto.

Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2007 z dnia 29.06.2007r. o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych gminnych w gminie Pępowo podjęto jednomyślnie (na obecnych na sesji 15 radnych w głosowaniu udział wzięło 15 radnych) - Uchwała Nr X/66/2007
W punkcie 7 – Wójt udzielił odpowiedzi na zapytania zgłoszone w punkcie 2 porządku obrad i tak:

- sprawa leżących snopków – należą one do osoby która w ubiegłym roku wydzierżawiła od gminy 4 ha gruntu na okres 1 roku. Osoba ta zasiała tam żyto majowe i do końca go nie zebrała.

- sprawa komina – został on skrócony o kilka metrów bo podobno był za wysoki i groził zawaleniem. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w swoim piśmie wyjaśnia, że wszystko jest zgodne z przepisami o ochronie środowiska. Ponadto zobowiązał się że zostaną zamontowane dodatkowe elementy, które usprawnią pracę komina.

- sprawa budynku szkoły w Siedlcu – temat będzie kontynuowany na jesieni. W pierwszej kolejności zostanie zbadany teren poprzez dotarcie do rodziców którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym i zadanie im pytania czy będą posyłać dzieci do przedszkola w Siedlcu. Po zrobieniu takiego rozeznania będą podejmowane dalsze decyzje. Na koniec poinformował, że Pani Różyńska zdecydowała się na mieszkanie w Pępowie.

- Przewodniczący Rady nawiązując do sprawy komina stwierdził, że Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna mieć decyzję z Ochrony Środowiska o emisji pyłów.
W punkcie 8 – wolne głosy i wnioski – głos zabrali:

- Radny Marek Popiołek – pytał jak wygląda realizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku. Czy w Urzędzie jest rejestr osób które mają podpisane umowy ze Skórtexem. Ponadto poinformował, że wspólnie z Komendą Powiatową dokonano przeglądu stadionu sportowego w Pępowie przed sezonem jesiennym. Stwierdzono zły stan ogrodzenia w północnej części, od strony zachodniej brak ogrodzenia, oraz zły stan ławek na hipodromie, co może zagrażać bezpieczeństwu ludzi.

- Konrad Pieprzyk – Sołtys wsi Babkowice – pytał co dalej z remontem drogi Siedlec – Babkowice.

- Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że na poprzedniej sesji Pan Jerzy Ptak zobowiązał się, że na odcinku 500 m zostanie ta droga naprawiona.

- Stanisław Snela – informował, że na zakręcie w Magdalenkach 1 lampa uliczna nie świeci. Ponadto informował, że energetyka do naprawy 1 lampy nie przyjeżdża.

- Radny Wiesław Krajka – proponował by Policja większą uwagę zwracała na niszczenie znaków drogowych.

- Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że znaki drogowe umieszczone są blisko krawężnika drogi i często są przekręcane przez osoby przewożące słomę.

- Radny Jan Kmiecik – pytał o usytuowanie przystanków dla dzieci w Krzyżankach oraz wnioskował o umieszczenie tablicy informującej o możliwości dojazdu do Krzyżanek i Skoraszewic przy wjeździe na tzw. drogę graniczną (między Gębicami a Potarzycą).

- Przewodniczący Rady – uważał, że stadion sportowy powinien być odwrotnie zrobiony, bo może się okazać, że ze względów bezpieczeństwa nie będzie można przeprowadzić meczu. Proponował by rozważyć czy wykonania tych prac nie należałoby zlecić jakieś firmie. Dalej stwierdził, że należałoby doprowadzić do spotkania z Dyrektorem Baraniakiem i przeprowadzić rozmowę nt. stanu ławek na hipodromie. Proponował również rozważenie możliwości odgrodzenia hipodromu od stadionu.

- Radny Marek Popiołek – poinformował, że w dniu dzisiejszym (13.08.) zakończono naprawę siedzeń na stadionie.

- Wójt – udzielił odpowiedzi na poruszone w wolnych głosach i wnioskach sprawy i tak:

- sprawa umów podpisanych ze Skórtexem – część mieszkańców uważa, że nie podlega uregulowaniom regulaminu i takich umów nie podpisała. Po rozpoczęciu zbiórki odpadów przez Skórtex sytuacja na tym odcinku się poprawiła. W najbliższym czasie gmina pozyska wykazy osób, które posiadają pojemniki i będzie się starała wyegzekwować ten obowiązek wobec tych którzy ich nie posiadają.

- sprawa stadionu – ogrodzenie tego obiektu i tak jest niewłaściwe, gdyż powinno mieć 2,5m wysokości. Gmina jest w trakcie robienia projektu przebudowy tego obiektu. Płot zostanie od strony północnej naprawiony. Odgradzanie hipodromu od stadionu byłoby, zdaniem Wójta, tylko wydatkowaniem niepotrzebnie środków finansowych.

Odnośnie hipodromu wyjaśnił, że gmina nie jest właścicielem tego obiektu. Uwagi Policji co do jego stanu zostały pisemnie przekazane Dyrektorowi Baraniakowi. Reakcja Dyrektora była bardzo nerwowa. Z przekazanej odpowiedzi wynika, że nie będą na hipodromie wykonywane żadne prace porządkowe.

- droga w Siedlcu – powiat ogłosił przetarg na wykonanie robót, po rozstrzygnięciu przetargu zadanie powinno zostać wykonane.

- sprawa lampy w Magdalenkach – zostanie wyjaśniona,

- niszczenie znaków drogowych – część znaków na pewno jest niszczona przez duże pojazdy, ale część na pewno przez wandali,

- oznaczenie dojazdu do Krzyżanek - sprawa zostanie przekazana do Powiatu,

- przystanki autobusowe dla dzieci – w Krzyżankach będą w tych samych miejscach co były. Ich miejsca zostaną specjalnie oznakowane a Informacja o ich lokalizacji zostanie przekazana do Sołtysów.

Na tym dyskusję zakończono.

Przed zamknięciem obrad Przewodniczący poinformował o pielgrzymce do Częstochowy. Chętnych prosił o zgłaszanie tego faktu w biurze rady do piątku (17.08.). Jeżeli będzie odpowiednia ilość osób to zostanie podstawiony autobus, jeżeli nie to do wyjazdu nie dojdzie. Prosił również radnych o zgłaszanie zamiaru wyjazdu do Holandii.


W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zamknął X sesję Rady Gminy Pępowo.
Protokółowała
Irena Chajec

Przewodniczący
mgr Kazimierz ZarembaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Adam Szymański
Opublikowany dnia: 2007-08-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019