Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » 2007-08-30 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie robót budowlanych: Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodników, pobudowaniem parkingów i przebudową istniejących zieleńców przy ul. Powst. Wlkp.-etap III

2007-08-30 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie robót budowlanych: Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodników, pobudowaniem parkingów i przebudową istniejących zieleńców przy ul. Powst. Wlkp.-etap III


Pępowo, dnia 30 sierpnia 2007 r.

Numer sprawy: 340/14/2007


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych:

„Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodników, pobudowaniem parkingów i przebudową istniejących zieleńców przy ul. Powst. Wlkp. – etap III”1. Urząd Gminy w Pępowie działając w myśl art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodników, pobudowaniem parkingów i przebudową istniejących zieleńców przy ul. Powst. Wlkp. – etap III”

- została wybrana oferta najkorzystniejsza firmy:P.H.U. „CHOD - DRÓG”, Andrzejewski Przemysław, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia, za cenę: 108 760,61 zł. (brutto), słownie: sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych i 61/100.Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

kryterium cena = 100 pkt.


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: P.H.U. „CHOD - DRÓG”, Andrzejewski Przemysław,
Adres Wykonawcy: ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobia,
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt .Z poważaniem

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Adam Szymański
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe