Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół obrad IX sesji Rady Gminy Pępowo w dniu 29 czerwca 2007r.

Protokół obrad IX sesji Rady Gminy Pępowo w dniu 29 czerwca 2007r.

Numer dokumentu: 9
Rok (4 cyfry): 2007

Obradom przewodniczył Kazimierz Zaremba Przewodniczący Rady Gminy. Dokonał otwarcia sesji, powitał radnych, zaproszonych gości i przybyłą publiczność. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1430, i trwała do godziny 1745. .Miejsce sesji – świetlica wiejska w Gębicach.

W sesji uczestniczyło 14 radnych tj. 93,3 % ustawowego składu Rady. Nieobecny był Radny Mirosław Stachowiak – nieobecność usprawiedliwiona – zwolnienie lekarskie. W obradach uczestniczyli również: Stanisław Krysicki - Wójt Gminy, Ryszard Zjeżdżałka - Skarbnik Gminy, Jerzy Ptak – Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego, Marian Poślednik Przewodniczący Zarządu MZT „Wielkopolska Gościnna”, ….Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu, Ireneusz Matyla Komendant Gminny OSP, Kierownicy poszczególnych wydziałów Urzędu, Dyrektorzy Szkół i Sołtysi.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Zanim przystąpiono do ustalenia porządku obrad Wójt oraz Przewodniczący Rady złożyli na ręce Pani Ireny Matyla Sołtysa wsi Gębice podziękowania dla wszystkich mieszkańców wsi Gębice za wkład pracy włożony przy remoncie świetlicy wiejskiej.

Do przedstawionego przez Przewodniczącego porządku obrad sesji uwagi zgłosił Wójt Gminy. Zaproponował wprowadzenie do punktu 6 porządku obrad dodatkowy podpunkt k) o treści;

k) przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Powyższe uzasadnił następująco: Gmina zakończyła spłatę pożyczki w WFOŚ zaciągniętej na termomodernizację budynku szkoły w Pępowie. Kwota 40 tys. zostanie gminie umorzona ale Rada Gminy musi najpierw zdecydować na co przeznaczy umorzoną kwotę. Stąd propozycja powyższej uchwały.

Propozycję rozszerzenia porządku obrad o dodatkowy punkt Rada przyjęła jednomyślnie – 14 głosów za.

Całość porządku obrad wraz z przyjętą zmianą Rada przyjęła jednomyślnie – 14 głosów zaPorządek obrad sesji:1. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji,

2. Interpelacje i zapytania radnych,

3. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,

4. Informacja nt. działalności Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” i realizacji programu Leader+,

5. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy Pępowo na rok 2007,

b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,

d) zgody na przyjęcie przez gminę Pępowo pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Pępowo a Województwem Wielkopolskim,

e) ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Urząd Gminy w Pępowie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

f) ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty i pomocy społecznej,

g) wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty.

h) wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie pomocy społecznej,

i) powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

j) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pępowo,

k) przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

8. Wolne głosy i wnioski.W punkcie 1 – Przewodniczący poinformował, że protokół obrad był do wglądu w biurze Rady jak i na stronie internetowej Urzędu. W związku z tym zaproponował jego przegłosowanie bez odczytywania. Uwag do protokółu nie zgłoszono i przyjęto go jednomyślnie – 14 głosami za.

W punkcie 2 – interpelacje i zapytania radnych – głos zabrał Radny Janusz Bzodek. Swoje pytanie kierował do obecnego na sesji członka Zarządu Powiatu Gostyńskiego Pana Jerzego Ptaka, a dotyczyło ono remontu drogi powiatowej między Siedlcem a Babkowicami. Stwierdził, że mimo iż droga ta była niedawno remontowana jej stan nadal jest fatalny.

Innych interpelacji i zapytań radnych nie zgłoszono.

W punkcie 3 – Wójt przedstawił informację ze swej działalności w okresie międzysesyjnym – informacja w załączeniu do niniejszego protokółu.

Uwag do informacji nie zgłoszono.

W punkcie 4 - Marian Poślednik – Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” przedstawił informację nt. funkcjonowania związku któremu przewodniczy. Na wstępie podziękował za zaproszenie. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Związku w formie prezentacji multimedialnej.

Treść sprawozdania w załączeniu do niniejszego protokółu.

Dalej krótko poinformował o działalności Fundacji „Gościnna Wielkopolska”, którą tworzą Wójtowie i Burmistrzowie Gmin oraz on jako Przewodniczący Związku „Wielkopolska Gościnna”. Fundacja została powołana do życia by za jej pośrednictwem móc sięgać po środki unijne w ramach programu LEADER+.

Uwag do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

W punkcie 5 – Marek Popiołek Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Pępowie przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Pępowo w 2006r. – informacja w załączeniu do niniejszego protokółu.

W dyskusji nad powyższą informacją głos zabrali:

- Wójt Stanisław Krysicki – stwierdził, że omawiany temat jest sprawą bardzo istotną dla funkcjonowania społeczności gminy. Zwrócił uwagę na kolejny temat w tym zakresie a mianowicie ochronę środowiska. Nie przestrzeganie elementarnych zasad w na tym odcinku prowadzić może do bardzo groźnych w skutkach sytuacji, jak chociażby zatrucie ujęć wody. W celu przestrzegania tych zasad podejmowane są czynności administracyjne, ale gdy one zawodzą niezbędna jest i będzie interwencja Policji.

- Z-ca Komendanta Policji – podziękował Radzie Gminy za współpracę i systematycznie udzielaną pomoc.

Na tym dyskusję zakończono.

Sprawozdanie o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pępowo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i organizacyjnego Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawił Ireneusz Małecki Komendant Gminny OSP – sprawozdanie w załączeniu do niniejszego protokółu.

Uwag do powyższego sprawozdania nie zgłoszono.

W punkcie 6 podjęto uchwały w sprawach:

a) zmian w budżecie gminy Pępowo na rok 2007 – propozycję zmian przedstawił Ryszard Zjeżdżałka Skarbnik Gminy. Wyjaśnił, że po stornie dochodowej budżetu proponuje się zwiększenie dochodów o otrzymane dotacje na: zwrot akcyzy dla rolników, dofinansowanie budowy drogi Siedlec – Ludwinowo, dofinansowanie zajęć z języka angielskiego w Szkole w Skoraszewicach, dotację na odbudowę oczyszczlni ścieków, dotację na dożywianie dzieci i dotację na remont budynku na Stadionie. Ponadto zaproponował zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego gminy. Po stronie wydatkowej proponował zapisanie otrzymanych dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dokonanie kilku innych niezbędnych zmian.

Szczegółowa propozycja powyższych zmian w załączeniu do niniejszego protokółu.

Dyskusji nie podjęto.

uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Pępowo na 2007r. podjęto jednomyślnie (na obecnych na sesji 14 radnych w głosowaniu udział wzięło 14 radnych) - Uchwała Nr IX/50/2007

b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego – Skarbnik Ryszard Zjeżdżałka zaproponował zaciągnięcie kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim w wysokości 333.000 zł na następujące zadania: budowę drogi Siedlec – Ludwinowo w kwocie 145 tys. zł, budowę drogi w Czeluścinie w kwocie 28 tys. zł, modernizację drogi w Krzyżankach w kwocie 60 tys. zł, budowę chodnika przy ul. Stanisławy Nadstawek w kwocie 36 tys. zł i budowę parkingu przy ul. Powst. Wlkp w kwocie 64 tys. zł. Aby otrzymać powyższy kredyt należy mieć zagwarantowane w budżecie 20 % środków własnych. Kredyt oprocentowany będzie w wysokości ok. 4% i uruchomiony będzie do dnia 30 września br., a jego spłata dokonywana będzie w latach 2008 – 2011 z dochodów własnych gminy. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco. Kredyt może być zaciągnięty bez potrzeby uruchamiania procedury przetargowej.

Dyskusja:

- Radny Zenon Rogala zwrócił uwagę, że podczas omawiania tego tematu na posiedzeniu Komisji proponowano kredyt na budowę parkingu przy ul. Powst. Wlkp w kwocie 50 tys. zł. Co się stało, że obecnie proponuje się kwotę 64 tys. zł.

- Skarbnik wyjaśnił, że w budżecie na to zadanie zapisane jest 80 tys. zł. Proponowana kwota kredytu stanowi górną granicę jaka jest możliwa do zaciągnięcia.

Dalszej dyskusji nie podjęto.

Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych gminnych w gminie Pępowo podjęto jednomyślnie (na obecnych na sesji 14 radnych w głosowaniu udział wzięło 14 radnych) - Uchwała Nr IX/51/2007

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego – Skarbnik wyjaśnił, że w budżecie gminy zagwarantowano środki na dofinansowanie wykupu nieruchomości szpitalnych w kwocie 50 tys. zł, a proponowana uchwała jest tego konsekwencją. Bez proponowanej uchwały nie można by tych środków przekazać do Powiatu.

Dyskusji nie podjęto.

Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego podjęto jednomyślnie (na obecnych na sesji 14 radnych w głosowaniu udział wzięło 14 radnych) - Uchwała Nr IX/52/2007

d) zgody na przyjęcie przez gminę Pępowo pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Pępowo a Województwem Wielkopolskim – Skarbnik wyjaśnił że w budżecie Województwa Wielkopolskiego przeznaczono środki finansowe w kwocie 20 tys. zł. na remont budynku na stadionie. Aby tę pomoc otrzymać Rada musi wyrazić zgodę na jej przyjęcie. Proponowana uchwała zawiera również upoważnienie dla Wójta Gminy do zawarcia stosownej umowy pomiędzy gminą Pępowo a Województwem Wielkopolskim.

W dyskusji Przewodniczący Rady Gminy skierował słowa podziękowania do Pana Mariana Poślednika Radnego Sejmiku Wojewódzkiego za poparcie starań gminy o w/wym środki.

Innych uwag nie było.

Uchwałę w sprawie zgody na przyjęcie przez gminę Pępowo pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Pępowo a Województwem Wielkopolskim podjęto jednomyślnie (na obecnych na sesji 14 radnych w głosowaniu udział wzięło 14 radnych) - Uchwała Nr IX/53/2007

e) ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Urząd Gminy w Pępowie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Projekt uchwały omówił Józef Grobelny Kierownik Wydziału Służb Technicznych. Wyjaśnił, że została znowelizowana ustawa o drogach publicznych. Dla naszej Gminy jako zarządcy dróg gminnych najważniejsze zmiany nastąpiły w art. 40 który mówi o zajęciu pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem drogi i umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego i funkcjonowaniem drogi np. kabel elektryczny, rura gazowa, rura wodociągowa i kanalizacyjna. Za każde zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Nie jest to żadna nowość, bo do tej pory też pobieraliśmy opłaty za zajęcie pasa drogowego tylko w innej formie. Przed nowelizacją ustawy Minister właściwy do spraw transportu ustalał stawki dla poszczególnych kategorii dróg. Teraz nastąpiła zmiana w ustawie i poszczególne stawki za zajęcie pasa drogowego ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały czyli na drogi wojewódzkie – wojewoda, powiatowe – rada powiatu a na gminne – rada Gminy. Ustawodawca dał wolną rękę samorządom w ustalaniu wysokości stawek określając tylko górną granice której nie można przekroczyć. A więc za zajęcie 1m2 pasa drogowego stawka opłaty nie może przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowanego pasa drogowego, a za umieszczenie urządzenia technicznego nie może przekroczyć 200 zł. Stawki przedstawione w projekcie uchwały zostały ustalone na poziomie kategorii dróg powiatowych i w porozumieniu z sąsiadującymi gminami. Na zakończenie dodał, że samowolne zajęcie pasa drogowego podlega karze w wysokości dziesięciokrotności pobieranej opłaty.

Dyskusji nie podjęto.

Uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Urząd Gminy w Pępowie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu podjęto jednomyślnie (na obecnych na sesji 14 radnych w głosowaniu udział wzięło 14 radnych) - Uchwała Nr IX/54/2007

f) ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty i pomocy społecznej,

g) wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty.

h) wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie pomocy społecznej – podpunkty f), g) i h) za zgodą Rady omówione zostały wspólnie. Temat przedstawiła Pani Maria Stachowiak Inspektor d.s Oświaty. Poinformowała, że jest on rozpatrywany w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych – w naszym przypadku dotyczy to szkół i OPS-u – nie dotyczy nauczycieli tylko pracowników administracji i obsługi. Z powyższego przepisu wynika, że miesięczna kwota wynagrodzenia zasadniczego jest sumą najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii i wartości jednego punktu w złotych. Szkoły i OPS wnioskują o najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 936 zł, wartość jednego punktu dla szkół 9 zł, a dla OPS 4,30 zł. Wynika to z tego, że pracownicy szkoły są zaszeregowani w kategoriach od I do XII a pracownicy OPS – u od XII do XV. Inaczej mówiąc jest to przeliczenie obecnych wynagrodzeń i dostosowanie do rozporządzenia. Przeliczenie to nie spowoduje wzrostu wynagrodzeń. Rozporządzenie to określa w jakiej kategorii zaszeregować pracownika, jakie powinien na danym stanowisku posiadać wykształcenie, staż pracy itp.

W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie stosowne projekty uchwał i tak:

- Uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty i pomocy społecznej podjęto jednomyślnie (na obecnych na sesji 14 radnych w głosowaniu udział wzięło 14 radnych) - Uchwała Nr IX/55/2007,

- Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty podjęto jednomyślnie (na obecnych na sesji 14 radnych w głosowaniu udział wzięło 14 radnych) - Uchwała Nr IX/56/2007,

- Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie pomocy społecznej podjęto jednomyślnie (na obecnych na sesji 14 radnych w głosowaniu udział wzięło 14 radnych) - Uchwała Nr IX/57/2007,

i) powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – temat omówił Grzegorz Matuszak Kierownik USC. Na zastępcę Kierownika USC, w imieniu Wójta, zaproponował Pana Grzegorza Wabińskiego. Poinformował, że Pan Grzegorz Wabiński ma 38 lat. W Urzędzie Gminy pracuje od roku 1992r., początkowo na stanowisku kierowcy w Wydziale Służb Technicznych. Pełnił również w tym wydziale obowiązki Kierownika Wydziału. Od roku 2005 pracuje w administracji Urzędu na stanowisku Referenta ds. Wojskowych, Obrony Cywilnej i Straży Pożarnej, w której to aktywnie działa pełniąc funkcję sekretarza Zarządu Gminnego OSP. W roku 2005 w ramach podnoszenia kwalifikacji ukończył Wyższe Studia Zawodowe w WWSHE w Jarocinie na kierunku administracja publiczna. Od 1 czerwca bieżącego roku zajmuje się również sprawami związanymi z wydawaniem dowodów osobistych. W bieżącym roku Pan Grzegorz Wabiński ukończył ponadto Wyższe Studia Magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. W dotychczasowej pracy dał się poznać jako pracownik sumienny i zaangażowany w sprawy firmy. Wykształcenie oraz praktyczne doświadczenie pozwala twierdzić, iż sprawdzi się na powyższym stanowisku. Jest osobą dynamiczną i rzetelną a bliskość zamieszkania jest czynnikiem który dodatkowo rzutuje na jego dyspozycyjność.

Dyskusji nie podjęto.

Uchwałę w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego podjęto jednomyślnie (na obecnych na sesji 14 radnych w głosowaniu udział wzięło 14 radnych) - Uchwała Nr IX/58/2007

j) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pępowo – Kierownik wydziału Inwestycji Henryk Mikołajczak wyjaśnił, że sprawa jest wszystkim dobrze znana a dotyczy budowy na terenie gminy siłowni wiatrowych. Na jednej z poprzednich sesji przedstawiciele Firmy DOMREL przedstawili radnym i innym zainteresowanym wyczerpujące informacje na ten temat. Obecna propozycja jest już kolejną zmianą uchwały, gdyż cały czas powiększane są tereny jakie mają być przeznaczone pod budowę elektrowni wiatrowych. Obecnie proponuje się przeznaczenie terenów w obrębie miejscowości Babkowice.

Uwag do powyższego nie zgłoszono.

Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pępowo (na obecnych na sesji 14 radnych w głosowaniu udział wzięło 14 radnych) - Uchwała Nr IX/59/2007

k) przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Skarbnik Gminy Ryszard Zjeżdżałka wyjaśnił, że miesiąc temu gmina zakończyła spłatę pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku szkoły w Pępowie. Pożyczkę zaciągnięto w wysokości 100 tys. zł z tego 60 tys. spłacono a pozostałe 40 tys. jest do umorzenia. Aby jednak Fundusz mógł umorzyć tę kwotę musi być decyzja Rady Gminy na jakie cele umorzona kwota zostanie przeznaczona. W imieniu Wójta zaproponował przeznaczenie tej kwoty na wydatki związane z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, które zostaną dokonane w latach 2007 – 2011.

Dyskusji nie podjęto.

Uchwała w sprawie przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (na obecnych na sesji 14 radnych w głosowaniu udział wzięło 14 radnych) - Uchwała Nr IX/60/2007.

W punkcie 7 – odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych – Przewodniczący poinformował, że zgłoszona została interpelacja przez Radnego Janusz Bzodka w sprawie naprawy drogi powiatowej pomiędzy Siedlcem a Babkowicami. Interpelacja skierowana była do obecnego na sesji członka Zarządu Powiatu Gostyńskiego Pana Jerzego Ptaka. Poinformował, że Pan Jerzy Ptak ze względu na inne obowiązki służbowe musiał wcześniej opuścić sesję jednak w czasie przerwy w obradach odpowiedzi udzielił adresatowi interpelacji, którego poprosił o jej przedstawienie. Radny Janusz Bzodek poinformował, że otrzymał odpowiedź, że na omawianej drodze będzie zrobiony w bieżącym roku jeden pas jezdni.

W punkcie 8 – wolne głosy i wnioski głos zabrali:

- Krystyna Klepacka – odniosła się do artykułu w prasie nt. wyników sprawdzianu przeprowadzanego na zakończenie klas szóstych. Stwierdziła m.in., że artykuł ten wywołał falę krytyki pod adresem kierowanej przez nią szkoły. Ona jednak uważa, że informacje zawarte we wspomnianym artykule są nieścisłe. Są one pobieżne nie uwzględniające np. wyników egzaminu przeprowadzanego później dla dzieci które z różnych przyczyn nie mogły brać w nim udziału. Uważała, że w szkołach czynione są różne wybiegi by wyniki te były dobre np. dzieciom słabszym nie każe się w tym dniu przychodzić do szkoły itp. W jej szkole takich rzeczy się nie robi, choć z góry wiadomo które dziecko osiągnie bardzo niski wynik.

Poinformowała, że w br. w szkole była kontrola z kuratorium która wypadła bardzo dobrze. O jej wynikach zostanie poinformowany organ prowadzący.

Pełna treść wystąpienia Pani Dyrektor Krystyny Klepackiej w załączeniu do niniejszego protokólu.

- Przewodniczący Rady – stwierdził, że faktem jest iż wspomniany przez Panią Dyrektor zwiastun artykułu zachęcał do zajrzenia na dalsze strony do całości artykułu. Poinformował, że sprawą w najbliższym czasie zajmie się Komisja Oświaty.

- Marian Poślednik – zabrał głos w imieniu Towarzystwa Edukacyjno – Kulturalnego. W imieniu tego Towarzystwa wyraził niezadowolenie nt. pracy Komisji rozpatrującej oferty konkursowe na organizację wypoczynku letniego dla dzieci. Oferta Towarzystwa nie otrzymała wsparcia, a o tym, że była dobra może świadczyć fakt, że ta sama oferta uzyskała aprobatę i otrzymała dotację z Warszawy. Proponował Wójtowi i Radnym aby zwrócili uwagę na pracę wspomnianej Komisji, by zauważała ona działania tego Towarzystwa.

- Radny Jan Kmiecik – zwrócił uwagę na zły rozkład jazdy autobusów. Młodzież dojeżdżająca do szkoły do Krobi nie ma jak wrócić. Zwrócił też uwagę, że autobus nie zatrzymuje się w Krzyżankach w miejscu gdzie kiedyś był przystanek na żądanie.

- Stanisław Snela – proponował by w szkole zatrudnić nauczyciela WF z prawdziwego zdarzenia, który będzie zajmował się m.in. zajęciami sportowymi z zakresu piłki nożnej. Obecne zajęcia polegające na „szlifowaniu bruku na stadion i spowrotem niczemu nie służą.

- Radny Paweł Antkowiak – informował, że kiedyś przy posesji Pana Chmielarczyka w Pasierbach był znak stop, teraz go nie ma i stanowi to zagrożenie dla ruchu. Prosił o uzupełnienie tego znaku. Ponadto wnioskował o wykoszenie rowów przy drodze tzw. Lipówce w Wilkonicach.

- Radny Wiesław Krajka podziękował Wójtowi za pomoc przy budowie boiska siatkówki w Magdalenkach oraz wykopane rowy, które uchroniły Magdalenki przed zalaniem podczas jednej z ostatnich ulew. Dalej nawiązał do wypowiedzi Pani Dyrektor Klepackiej. Zgodził się z jej wypowiedzią, że tylko złe wiadomości ukazują się w prasie. O tym, że uczniowie Pępowskiej szkoły zdobywają nagrody na różnych szczeblach i z różnych dziedzin nikt nie pisze i nikt nie mówi. Takich informacji w lokalnej prasie niestety brak.

- Radny Zygmunt Gulcz podziękował za wyróżnienie jakie społeczność wsi Gębice otrzymała Prace wykonane przez mieszkańców polegały na ułożeniu nawierzchni przed świetlicą, pomalowaniu elewacji i założeniu opłotowania. Oczywiście wszelkie materiały dostarczyła Gmina.

- Gabriel Krzywy – wnioskował o dodatkowy przystanek dla dzieci szkolnych w Kościuszkowie, który miałby się znajdować na skrzyżowaniu (obok figury) w tzw. drugim Kościuszkowie. Jak stwierdził w Kościuszkowie są dwa przystanki autobusowe (1 formalny i 1 nieformalny), żaden jednak nie jest umiejscowiony w drugim Kościuszkowie. Od nowego roku szkolnego będzie tam dojeżdżać spora gromadka dzieci dlatego prosił o pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku.

- Wójt – odniósł się do wypowiedzi przedmówców i tak:

1. Gmina powierzyła mieszkańcom Gębic materiały, z których wieś dokończyła remont świetlicy. Jeszcze raz podziękował za wszystko Pani Sołtys.

2. W miesiącu lipcu odbędzie się poszerzone posiedzenie Komisji Oświaty na którym będą rozpatrywane m.in. sprawy wyników egzaminu sześcioklasistów.

3. Sprawa dowożenia uczniów do szkół będzie dyskutowana. Wszystko ma jednak swoje granice, dlatego stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie udzielić Sołtysowi jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie.

4. Zgodził, się z Radnym Krajką, że gazety uwidaczniają negatywne sprawy, a nie pozytywne. taka jest niestety tendencja.

5. Gmina sobie założyła, że niektóre rowy melioracyjne będzie wykaszała, nie będą to jednak wszystkie. W przyszłym roku planuje się zakupić specjalną maszynę do tych celów. Gmina do wykaszania rowów dysponuje 5 pracownikami z tego 2 jest w dyspozycji starosty. Na zakończenie dodał, że sprawa też by inaczej wyglądała gdyby mieszkańcy nieco pomogli, choćby wykaszając rowy w obrębie swoich pól. Sprawa znaku stop zostanie załatwiona.

6. Towarzystwo Edukacyjno – Kulturalne nie otrzymało wsparcia z takiego powodu, że zgłoszony projekt był za drogi. Na akcję wypoczynku letniego gmina ma zaplanowane w budżecie 10 tys. zł. Towarzystwo wyceniło swój projekt na 7 tys. zł oferując wypoczynek bardzo małej liczbie dzieci. Za te środki gmina zorganizuje wycieczki dla 150 dzieci.

7. O zmianę kursu autobusów najlepiej powinna się zwrócić szkoła wówczas wniosek byłby skuteczniejszy. Można spróbować skierować tę sprawę do PKS ale wcześniej należy się spotkać i dokładnie określić o jakie kursy chodzi.

- Kierownik Gorbelny wyjaśnił radnemu Antkowiakowi, że na dzień dzisiejszy sprawa wykaszania rowów na „Lipówce” jest na ukończeniu.

Na tym dyskusję zakończono.


W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zamknął IX sesję Rady Gminy Pępowo.


Protokółowała Irena Chajec
Przewodniczący mgr Kazimierz Zaremba
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-07-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019