Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Podatek od nieruchomości od osób fizycznych korekta podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych korekta podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego.


Podatek od nieruchomości od osób fizycznych korekta podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego.

Podstawa prawna: art.2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. O podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz.31 ze zmianami); art.21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997r. ze zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Wniosek w sprawie korekty podatku od nieruchomości.

II. OPŁATY:
Za wniosek – 5 zł

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca – od dnia wszczęcia postępowania

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansów - pok. nr 9 -Cecylia Waleńska

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Opłata skarbowa :
- za odwołanie – 5,00 zł
- za każdy załącznik – 0,50 zł.

VI. UWAGI:
1.W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa)
2.W przypadku braku kompletu wym
aganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2003-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie