Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wnioski w sprawach ulg, umorzeń, odroczeń, rat

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wnioski w sprawach ulg, umorzeń, odroczeń, rat


Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wnioski w sprawach umorzeń, odroczeń, rat

Podstawa prawna: art. 22, § 2, pkt 1, lit. “b”, art. 48, § 1, art. 67, § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. ze zmianami) oraz RozporządzeniaRady Ministrów (Dz.U. Nr 28,poz.308 z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie sposobu przeliczania pomocy publicznej udzielanej w różnych formach na równą jej wartość dotacji).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. W zależności od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać wnosi:
- Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku
- Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej (opłaty skarbowej nie pobiera się)
- Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych

2. Załączniki:
- zaświadczenie o dochodach obojga małżonków
- zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (ksero pobieranego zasiłku)
- potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, rachunki za leki, itp.)
- potwierdzenie wydatk
ów ponoszonych na naukę
- udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie opłat i rachunków za czynsz, światło, gaz, TV, i inne)
- orzeczenie sadu w sprawie rozwodu oraz wysokość zasądzonych alimentów
- kopia deklaracji podatkowych opatrzon
ych datownikiem Urzędu Skarbowego (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)
- kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego
- dokumenty potwierdzające ewentualną kradzież pojazdu
- umowy kupna – sprzedaży pojazdu
- informacji o po
mocy udzielonej pw okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 30.06.2000r. (Dz.U. Nr 60,poz.704) w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji netto (EDN) – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
- za wniosek – 5,00 zł
- za każdy załącznik – 0,50 zł

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca – od dnia wszczęcia postępowania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansów - pok. nr 9 -Jarosława Balcerek

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

* Opłata skarbowa:
- za odwołanie – 5,00 zł
- za każdy załącznik – 0,50 zł

VI. UWAGI:
1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu.
3. Złożenie wniosku nie wstrzymuje zapłaty podatku.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2001-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie