Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Urząd Stanu Cywilnego » Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą


Podstawa prawna: art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U z 2011r., nr 212, poz. 1264 - tekst jednolity ), ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późniejszymi zmianami).

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. “ Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą”  
 2. Załączniki:

 • oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego

      Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość   ( w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania )

         OPŁATY

         Opłata skarbowa :  za wydaną decyzję – 50 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku .

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie maksymalnie 1 miesiaca od daty wpływu wniosku.

 2. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  Urząd Stanu Cywilnego ( USC )

 3. TRYB ODWOŁAWCZY:

  Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 4. UWAGI:

Podstawę dokonania wpisu aktu zagranicznego stanowi akt zagraniczny z jego tłumaczeniem, wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

Dokumenty złożone w postępowaniu pozostają w Urzędzie Stanu Cywilnego i nie podlegają zwrotowi.

 

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:

        -    osoba, której akt dotyczy,

    -         wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy.

 

Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób, których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy), wówczas jest wymagane pełnomocnictwo szczegółowe, upoważniające pełnomocnika do dokonania wpisu aktu oraz wydania odpisów aktu stanu cywilnego.

 

Pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej. W pozostałych przypadkach winno być opłacone opłatą skarbową w wysokości 17,00 złotych, płatne na konto Urzędu Gminy w Pępowie.

 

Ponadto przy składaniu wniosku za pośrednictwem pełnomocnika konieczne jest podanie adresu pobytu, których akt dotyczy (w przypadku małżeństwa – dotyczy obywateli polskich).

 

Jeżeli wpisywany akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych przewidzianych przez polskie prawo, można dokonać uzupełnienia lub sprostowania treści wpisanego aktu.

 

W tym celu należy zapoznać się z procedurą sprostowania oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego.

 

Wnioskodawcy muszą posiadać zameldowanie na pobyt stały w gminie Pępowo.     

 
  

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Grzegorz Matuszak
Opublikowany dnia: 2012-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-28
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie