Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Informacja dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.

Informacja dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.

Numer dokumentu: WRG
Rok (4 cyfry): 2021

Wójt Gminy Pępowo informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.

Z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), wynika, że przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46 ust 1 w/w ustawy, jeżeli w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że realizacja postanowień danego dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, można odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli organ opracowujący stwierdzi, że realizacja postanowień takiego dokumentu albo jego zmiany nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. Zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy ooś odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektu dokumentu dotyczącego obszaru w granicach jednej gminy.

Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 49 ww. ustawy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 20.112020 r. stwierdził pismem nr WOO-lll.410.648.PW.2 z dnia 14.12.2020 r., że projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Ponadto Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 20.11.2020 r. uzgodnił w piśmie nr DN-NS.9011.1583.2020 z dnia 18.12.2020 r. pozytywnie możliwość odstąpienia od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028".
Program określa cele i kierunki interwencji wynikające z wykonanej oceny stanu środowiska. Przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć ekologicznych na terenie gminy Pępowo oraz środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów. Dokument ma służyć realizacji polityki ochrony środowiska w odniesieniu do kompetencji i możliwości działań proekologicznych samorządu gminnego.

Program ochrony środowiska zawiera diagnozę problemów ochrony środowiska na terenie gminy Pępowo, określa zadania własne Gminy i zadania koordynowane (monitorowane), które wpłyną na poprawę stanu poszczególnych aspektów środowiska.

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu ma zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. Biorąc pod uwagę użyteczność działań odnoszących się do uwarunkowań strategicznych, ekonomicznych, środowiskowych oraz stopnia zaawansowania już rozpoczętych działań o znaczeniu priorytetowym planowane działania mają charakter optymalny dla realizacji ustalonej wizji rozwoju Gminy. Zaproponowane zadania uwzględniają kompetencje Gminy oraz innych jednostek, które realizują działania na tym terenie.

W Programie działania priorytetowe dla Gminy Pępowo uwzględniają przedsięwzięcia inwestycyjne oraz pozainwestycyjne. Wśród działań inwestycyjnych wymienić należy m.in modernizacja i wymiana przestarzałych źródeł ciepła, dalszy rozwój sieci gazowej, termomodernizacja budynków, modernizacja i rozbudowa ścieżek rowerowych, w tym: kontynuacja budowy ścieżki rowerowej do Siedlca i budowa ścieżki rowerowej do Krzekotowic, wymiana oświetlenia na mniej energochłonne i budowa nowego energooszczędnego oświetlenia, poprawa stanu dróg powiatowych i gminnych oraz chodników, w tym: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4953P m. Babkowice, przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo, drogi powiatowej nr 4925P wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem w m. Czeluścinek-Czeluścin, drogi powiatowej nr 4926P zakręt Skoraszewice-Wllkonice, drogi powiatowej nr 4964P Niepart-Gogolewo - Skoraszewice, rekultywacja zbiorników wodnych: przy ul. Parkowej i ul. Bażantarnia w Pępowie, mała retencja leśna, w tym odbudowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Siedlec, inwestycje wodno-kanalizacyjne, usuwanie wyrobów azbestowych, utrzymanie, okresowa konserwacja i modernizacja cieków i urządzeń wodnych, odmulenie rowów i naprawa sieci drenarskich.

Do najistotniejszych działań pozainwestycyjnych zaplanowanych na terenie gminy zaliczyć można m.in.: promowanie i edukację w zakresie niskiej emisji i energii odnawialnej, monitoring środowiska, działalność kontrolną pod względem przestrzegania przepisów ochrony środowiska, promocję walorów przyrodniczych, ochronę gleb i kopalin, zapobieganie powstawaniu odpadów oraz szeroko rozumianą edukację ekologiczną mieszkańców.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Grzegorz MatuszakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2021-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-01-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie