Strona główna » Dokumenty » Projekty aktów prawnych » U C H W A Ł A N r / /2004 Rady Gminy PĘPOWO z dnia stycznia 2004 roku w sprawie: BUDŻETU GMINY PĘPOWO na 2004 rok.

U C H W A Ł A N r / /2004 Rady Gminy PĘPOWO z dnia stycznia 2004 roku w sprawie: BUDŻETU GMINY PĘPOWO na 2004 rok.U C H W A Ł A N r / /2004
Rady Gminy PĘPOWO
z dnia stycznia 2004 roku

w sprawie: BUDŻETU GMINY PĘPOWO na 2004 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust.2, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.
ze zmianami) art. 109, art. 116 ust. 1, art. 122, art.124, art. 128 ust. 2, pkt.1, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy Pępowo na rok 2004 w kwocie 8.034.000 zł
w tym:

  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 237.577

  • dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 59.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Pępowo na rok 2004 w kwocie 8.799.700 zł
w tym:

  • wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw 237.577

  • wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w kwocie 59.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Z kwoty określonej w ust. 1 przeznacza się na:
1/ wydatki bieżące kwotę 7.383.300 zł w tym:
a/ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 4.625.943
b/ na obsługę długu gminy kwotę 40.000 zł
c/ na dotację dla podmiotów publicznych na zadania publiczne kwotę 32.000 zł
jak w załączniku Nr 6
2/ wydatki majątkowe w kwocie 1.416.400 zł w tym na realizację inwestycji
kwotę 1.416.400 zł jak w załączniku Nr 7


- 2 -


§ 3

Ustala się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 40.000 zł.


§ 4

  1. Deficyt budżetu w kwocie 765.700 zł sfinansowany zostanie kredytem bankowym.

  2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej

uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku Nr 4.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej jak w załączniku Nr 5.


§ 7

1/ Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku Nr 8.
2/ Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
jak w załączniku Nr 9.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania długu do kwoty 1.000.000 zł oraz do spłat zobowiązań gminy z tytułu kredytów
i pożyczek do kwoty 500.000 zł,

  1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3) lokowania wolnych środków w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

  1. samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może

przekroczyć kwoty 1.400.000 zł.

  1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku niedoboru

budżetowego do kwoty 500.000 zł.

§ 9


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała budżetowa dotyczy 2004 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. oraz podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2004-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie