Strona główna » Dokumenty » Projekty aktów prawnych » Projekt BUDŻETU GMINY PĘPOWO na 2006 rok.

Projekt BUDŻETU GMINY PĘPOWO na 2006 rok.


 

 

                  

U C H W A Ł A    N r   XXXI/   /2005                  

Rady Gminy PĘPOWO

z dnia       grudnia 2005 roku

 

w sprawie: BUDŻETU GMINY PĘPOWO na 2006 rok.

 

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust.2, art.61 ust.2 ustawy z dnia     8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.

ze zmianami) oraz art. 49 ust. 1, art. 109, art. 110, art. 116 ust. 1, art. 122, art.124, art. 128 ust. 2, pkt.1, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. ze zmianami)

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu gminy Pępowo na rok 2006 w kwocie  10.882.186 zł

w tym:

 

-         dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami         1.007.080 zł

-         dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 w kwocie  65.000 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

§ 2

 

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Pępowo na rok 2006 w kwocie  11.219.000 zł

w tym:

 

-         wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw             1.007.080 zł

-         wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w kwocie  65.000 zł

 

      zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

2.  Z kwoty określonej w ust. 1 przeznacza się na:

     1/ wydatki bieżące kwotę  8.876.428 zł   w tym:

         a/ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę  5.135.543 zł

         b/ na obsługę długu gminy kwotę  100.000 zł

         c/ na dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

             stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

             finansów publicznych kwotę 86.000 zł

             jak w załączniku Nr 6

      2/ wydatki majątkowe w kwocie  2.342.572 zł w tym na realizację inwestycji

          kwotę  2.342.572 zł  jak w załączniku Nr 7

 

 

 

 

 

 

-  2  -

 

 

§ 3

 

Ustala się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie  40.000 zł.

 

 

§ 4

 

1.      Deficyt budżetu w kwocie  336.814 zł sfinansowany zostanie kredytem bankowym.

2.      Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej

uchwały.

 

       § 5

 

Ustala się plan zadań finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

jak w załączniku Nr 4.

 

§ 6

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej jak w załączniku Nr 5.

 

 

§ 7

 

1/ Ustala się plan dochodów i wydatków  związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych

    w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku Nr 8.

2/ Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

    jak w załączniku Nr 9.

 

 § 8

 

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)   zaciągania długu do kwoty  836.814 zł oraz do spłat zobowiązań gminy z tytułu kredytów

      i pożyczek do kwoty 500.000 zł,

2)      dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3)   lokowania wolnych środków w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4)      samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może

przekroczyć kwoty  1.500.000 zł.

5)      zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku niedoboru

budżetowego do kwoty 600.000 zł.

 

§ 9

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 10

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

U C H W A Ł A    N r   XXXI/   /2005                  

Rady Gminy PĘPOWO

z dnia       grudnia 2005 roku

 

w sprawie: BUDŻETU GMINY PĘPOWO na 2006 rok.

 

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust.2, art.61 ust.2 ustawy z dnia     8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.

ze zmianami) oraz art. 49 ust. 1, art. 109, art. 110, art. 116 ust. 1, art. 122, art.124, art. 128 ust. 2, pkt.1, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. ze zmianami)

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu gminy Pępowo na rok 2006 w kwocie  10.882.186 zł

w tym:

 

-         dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami         1.007.080 zł

-         dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 w kwocie  65.000 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

§ 2

 

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Pępowo na rok 2006 w kwocie  11.219.000 zł

w tym:

 

-         wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw             1.007.080 zł

-         wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w kwocie  65.000 zł

 

      zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

2.  Z kwoty określonej w ust. 1 przeznacza się na:

     1/ wydatki bieżące kwotę  8.876.428 zł   w tym:

         a/ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę  5.135.543 zł

         b/ na obsługę długu gminy kwotę  100.000 zł

         c/ na dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

             stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

             finansów publicznych kwotę 86.000 zł

             jak w załączniku Nr 6

      2/ wydatki majątkowe w kwocie  2.342.572 zł w tym na realizację inwestycji

          kwotę  2.342.572 zł  jak w załączniku Nr 7

 

 

 

 

 

 

-  2  -

 

 

§ 3

 

Ustala się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie  40.000 zł.

 

 

§ 4

 

1.      Deficyt budżetu w kwocie  336.814 zł sfinansowany zostanie kredytem bankowym.

2.      Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej

uchwały.

 

       § 5

 

Ustala się plan zadań finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

jak w załączniku Nr 4.

 

§ 6

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej jak w załączniku Nr 5.

 

 

§ 7

 

1/ Ustala się plan dochodów i wydatków  związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych

    w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku Nr 8.

2/ Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

    jak w załączniku Nr 9.

 

 § 8

 

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)   zaciągania długu do kwoty  836.814 zł oraz do spłat zobowiązań gminy z tytułu kredytów

      i pożyczek do kwoty 500.000 zł,

2)      dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3)   lokowania wolnych środków w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4)      samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może

przekroczyć kwoty  1.500.000 zł.

5)      zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku niedoboru

budżetowego do kwoty 600.000 zł.

 

§ 9

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 10

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 1990-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie