Strona główna » Dokumenty » Projekty aktów prawnych » Projekt budżetu gminy na 2005 rok.

Projekt budżetu gminy na 2005 rok.
„ P R O J E K T „


U C H W A Ł A N r / /2004
Rady Gminy PĘPOWO
z dnia grudnia 2004 roku

w sprawie: BUDŻETU GMINY PĘPOWO na 2005 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust.2, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.
ze zmianami) oraz art. 49 ust. 1, art. 109, art. 110, art. 116 ust. 1, art. 122, art.124, art. 128 ust. 2, pkt.1, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. ze zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy Pępowo na rok 2005 w kwocie 11.824.300 zł
w tym:
 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 873.184 zł
 • dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 65.000 zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Pępowo na rok 2005 w kwocie 12.556.660 zł
w tym:

 • wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw 873.184 zł
 • wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
 • problemów alkoholowych w kwocie 65.000 zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Z kwoty określonej w ust. 1 przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące kwotę 8.211.251 zł w tym:
a/ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 4.808.305 zł
b/ na obsługę długu gminy kwotę 80.000 zł
c/ na dotację dla podmiotów publicznych nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
na zadania publiczne kwotę 7.000 zł
jak w załączniku Nr 6

2/ wydatki majątkowe w kwocie 4.345.409 zł w tym na realizację inwestycji
kwotę 4.345.409 zł jak w załączniku Nr 7

§ 3

Ustala się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 40.000 zł.

§ 4

 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.176.000 zł sfinansowany zostanie kredytem bankowym.
 2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Ustala się plan zadań finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
jak w załączniku Nr 4.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej jak w załączniku Nr 5.


§ 7

1/ Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku Nr 8.
2/ Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
jak w załączniku Nr 9.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania długu do kwoty 1.176.000 zł oraz do spłat zobowiązań gminy z tytułu kredytów
i pożyczek do kwoty 443.640 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,


3) lokowania wolnych środków w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 1.400.000 zł.

5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku niedoboru udżetowego do kwoty 500.000 zł.

§ 9 ykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2005-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie