Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa elektrowni fotowoltaicznej 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie dziłki ew. nr 30 obręb Skoraszewice.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa elektrowni fotowoltaicznej 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie dziłki ew. nr 30 obręb Skoraszewice.

Numer dokumentu: WRG.6220.5.2020
Rok (4 cyfry): 2020

Pępowo, 26.06.2020 r.
WRG.6220.5.2020
ZAWIADOMIENIE
W trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), dalej k.p.a , w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 13.05.2020 r. decyzji, której treść podaję niżej.
Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Pępowo Grzegorz Matuszak


Art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: „O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.”

Art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: „§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk: „Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.”


Pępowo, 26.06.2020 r.
WRG.6220.5.2020
Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku EKO-EN 4 Sp. z o.o. ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa działającego przez pełnomocnika Dariusz Frej, Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
stwierdzam
I. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie działki ewid. nr 30 obręb Skoraszewice, gmina Pępowo.

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
2. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie traw prowadzić w okresie od 1 sierpnia do końca lutego.
3. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.
4. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wyłącznie czystą wodę demineralizowaną. W przypadku silniejszych zabrudzeń wykorzystywać wodę z dodatkiem środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska.
5. Zorganizować zaplecze budowy zgodnie z wymogami ochrony środowiska, a w szczególności zapewnić odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
6. Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące.
7. Zabezpieczyć miejsca tankowania pojazdów i maszyn oraz zaopatrzyć te miejsca w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty).
8. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.
9. Zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku i magazynowania materiałów budowlanych.
10. Przerwane sieci drenarskie należy odbudować w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie odwodnienie gruntów przyległych.
11. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.
12. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
13. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzać do gruntu w sposób nie powodujący szkód na terenach sąsiednich.

III. Określam wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności w projekcie budowlanym:

1. Pod planowane przedsięwzięcie przeznaczyć do 2,7 ha powierzchni działki nr 30, obręb Skoraszewice, gmina Pępowo.
2. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
3. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.
4. Panele słoneczne zamontować w odległości co najmniej 0,5 m między dolną krawędzią paneli słonecznych, a powierzchnią ziemi.

IV. Integralną częścią decyzji jest załącznik stanowiący charakterystykę przedsięwzięcia.


UZASADNIENIE

Do Urzędu Gminy Pępowo w dniu 27.03.2020 r. wpłynął wniosek EKO-EN 4 Sp. z o.o. ul. Prosta 32, 00-838 Warszaw reprezentowanego przez Krzysztofa Tomkiewicza, ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.” Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie gminy Pępowo w obrębie geodezyjnym Skoraszewice, na działce o nr ewidencyjnym 30, powiat gostyński, województwo wielkopolskie.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z poźń. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Natomiast zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko wydanie decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę ,decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Pępowo.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z póżn. zm.) ustawy „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.
W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, a więc mają tu zastosowanie przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Strony o dokonywanych czynnościach informowane były poprzez umieszczanie zawiadomień w BIP na stronie internetowej Gminy Pępowo. Ponadto zawiadomienia wywieszano na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pępowo i w miejscowości Skoraszewice .

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 9 ww. ustawy dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku prowadzonym przez Wójta Gminy Pępowo (karta 12/2020).
Na podstawie art. 64 ust. 1 przedmiotowej ustawy Wójt Gminy Pępowo pismem z dnia 30.04.2020 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Lesznie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w opinii sanitarnej nr ON.NS-71/2-19/20 z dnia 14 maja 2020 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie działki ew. nr 30 obręb Skoraszewice.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lesznie w opinii nr WR.ZZŚ.2.435.144.2020.AS z dnia 14.05.2020 r. wyraził opinię że, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną” na terenie działki ewid. nr 30 obręb Skoraszewice nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wskazano jednocześnie wymagania które należy określić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wszystkie wymagania uwzględniono w niniejszej decyzji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie nr WOO-IV.4220.598.2020.WP.1 z dnia 26.05.2020 r. wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska. Jednocześnie wskazano warunki i wymagania jakie należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wszystkie warunki i wzmagania uwzględniono w niniejszej decyzji.
W dniu 15.06.2020 r. do Urzędu Gminy Pępowo wpłynęło pismo informujące o zmianie pełnomocnika i dosłane zostało pełnomocnictwo.
Po zapoznaniu się z przedstawianą przez wnioskodawcę kartą informacyjną przedsięwzięcia, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lesznie oraz w oparciu o art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Pępowo stwierdził że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia ceny oddziaływania na środowisko.
Przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, możliwości ograniczenia oddziaływania, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z póżn. zm.) na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działce nr 30, obręb Skoraszewice, gmina Pępowo. Powierzchnia działki objętej wnioskiem wynosi 7,99 ha, natomiast teren przeznaczony na całą inwestycję wyniesie do 2,7 ha powierzchni ww. działki. Powyższe zostało uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji, bowiem określa skalę przedsięwzięcia i sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu. Wnioskodawca przewiduje użycie do 4000 szt. paneli fotowoltaicznych. Montaż paneli będzie miał miejsce na stalowych lub aluminiowych konstrukcjach wsporczych wbijanych bądź wkręcanych w ziemię. Wnioskodawca planuje zastosować również inwertery, kontenerową stację transformatorową oraz elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania inwestycji. Konstrukcja montażowa nie przekroczy wysokości 4 m.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, iż elektrownia fotowoltaiczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do powietrza, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z póżn. zm.), nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z póżn. zm.) ustalono, że Wnioskodawca zaplanował lokalizację farmy na gruntach oznaczonych w ewidencji jako grunty rolne klasy RlVa. Natomiast na podstawie dołączonej mapy ewidencyjnej nie można jednoznacznie wykluczyć, że planowana farma nie zostanie zlokalizowana na gruntach klasy Rllla. W związku z powyższym zwraca się uwagę, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161), przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Najbliższy teren chroniony akustycznie (zabudowa zagrodowa) znajduje się w odległości około 250 m od planowanej elektrowni. Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z póżn. zm.) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Będą to krótkotrwale i odwracalne uciążliwości. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, iż planowana elektrownia fotowoltaiczna nie będzie wyposażona w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji ogniw. Chłodzenie paneli będzie się odbywać w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego. Jedynymi emitorami hałasu na etapie eksploatacji będą inwertery i transformator o poziomie mocy akustycznej około 80 dB umieszczony w stacji transformatorowej. Biorąc powyższe pod uwagę, w szczególności cechy i parametry przedsięwzięcia, lokalizację farmy oraz posadowienie stacji transformatorowej typu kontenerowego, nie przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, określonych w przepisach szczegółowych.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z póżn. zm.), z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na działce objętej wnioskiem planowana jest inna farma fotowoltaiczna o mocy do 1 MW. Uwzględniając powyższe, biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania, a także realizację przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi warunkami w niniejszej decyzji, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania tych przedsięwzięć na środowisko.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z póżn. zm.), należy uznać, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Mając na uwadze treść złożonej dokumentacji, przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z póżn. zm.) z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę oraz koniecznością odprowadzania ścieków. Projektowana elektrownia fotowoltaiczna będzie obiektem bezobsługowym. Wnioskodawca przewiduje czyszczenie paneli 2 razy w roku. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego zobowiązano Wnioskodawcę do mycia paneli przy użyciu wyłącznie wody zdemineralizowanej, a w przypadku silniejszych zabrudzeń wody z dodatkiem środków biodegradowalnych. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się posadowienie stacji transformatorowej typu kontenerowego. W razie konieczności zastosowania transformatorów olejowych, pod każdym transformatorem zostanie zamontowana szczelna misa, mogąca zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. Powyższe rozwiązania, w związku z tym, że stanowią działania ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne, zostało zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z póżn. zm.), ustalono, że w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, powstawać będą głównie odpady budowlane. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na etapie eksploatacji odpady z awarii lub remontu nie będą magazynowane na terenie przedsięwzięcia tylko na bieżąco przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom przez świadczącego usługi. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Dąbroczna o kodzie PLRW60017146699. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967)- JCWP Dąbroczna została oceniona jako silnie zmieniona część wód (SZCW) o złym stanie zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCPW określono odstępstwo-przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2027 r.) ze względu na brak możliwości technicznych oraz występującą presję rolniczą. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitych części wód podziemnych - JCWPd nr 79 o kodzie PLGW600079, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z póżn. zm.), ustalono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego oraz górskich i leśnych. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że przedsięwzięcie nie zostanie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, a także na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z póżn. zm.), należy uznać, iż realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z póżn. zm.), na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany zostanie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), a najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, oddalone o ok. 17 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym, a jego realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zabudowa zagrodowa i przemysłowa. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia teren elektrowni obsiany zostanie rodzimymi gatunkami traw. Roślinność z terenu elektrowni będzie wykaszana. W celu ochrony ewentualnych ptaków lęgowych, nałożono w decyzji warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca. Nałożono także warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią co pozwoli dotrzymać wskazany termin koszenia, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz w celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w niniejszej decyzji nałożono warunek regularnych kontroli wykopów, uwalniania uwięzionych w nich zwierząt oraz warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem. W celu ograniczenia efektu olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283) przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: „Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony”. Dla. terenu działki ew. nr 30 obręb Skoraszewice Gmina Pępowo posiada opracowany obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XII/88/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Krzekotowice, Krzyżanki, Pasierby, Pępowo, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo. Teren objęty planem znajduje się poza obszarem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie polegające na : „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Strony były każdorazowo informowane o podejmowanych czynnościach administracyjnych. Nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Wójt Gminy Pępowo /-/ Grzegorz Matuszak
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Pępowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:
1. Dariusz Frej, Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o ., ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań – pełnomocnik wnioskodawcy
2. Pozostałe Strony Postepowania– zgodnie z art. 49 KPA.
3. a/a

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu (ePUAP);
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (ePUAP);
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Lesznie;
4. Starosta Gostyński (po stwierdzeniu ostateczności decyzji).

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2020-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie