Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Inwestycja zlokalizowana na terenie działki ew. nr 30 obręb Skoraszewice.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Inwestycja zlokalizowana na terenie działki ew. nr 30 obręb Skoraszewice.

Numer dokumentu: WRG.6220.5.2020
Rok (4 cyfry): 2020

Pępowo, dnia 26.06.2020 r.
WRG.6220.5.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Pępowo


podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 26.06.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie działki ewid. nr 30 obręb Skoraszewice, gmina Pępowo

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6 (pokój nr 20), 63–830 Pępowo.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Grzegorz Matuszak

Art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji
i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2020-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie