Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Zawiadomienie stron postępowania - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "budowa instalacji do produkcji wyrobów mleczarskich o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok na terenie działki ew. nr 501 i 502 obręb Pępowo m. Siedlec".

Zawiadomienie stron postępowania - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "budowa instalacji do produkcji wyrobów mleczarskich o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok na terenie działki ew. nr 501 i 502 obręb Pępowo m. Siedlec".

Numer dokumentu: WRG.6220.10.2019
Rok (4 cyfry): 2020

Pępowo, 20.02.2020 r.
WRG.6220.10.2019

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Pępowo na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisk i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
zawiadamia strony postępowania, że:
1. zgromadzony został materiał umożliwiający wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie instalacji do produkcji wyrobów mleczarskich o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok, na terenie nieruchomości stanowiących działki o nr ewid. 501 i 502 ark. mapy 5 obręb Pępowo w miejscowości Siedlec, gm Pępowo”
2. istnieje możliwość wniesienia uwag i wniosków co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań, a także zapoznania się z aktami w ww. sprawie.
3. wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od doręczenia niniejszego zawiadomienia na ewentualne wniesienie uwag i wniosków do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań oraz zapoznania się z aktami ww. sprawie.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, pokój nr 20 w godzinach pracy Urzędu.


Pouczenie
Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Grzegorz MatuszakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2020-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie