Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Zawiadomienie - informacja o opiniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa instalacji do produkcji wyrobów mleczarskich o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok"

Zawiadomienie - informacja o opiniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa instalacji do produkcji wyrobów mleczarskich o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok"

Numer dokumentu: WRG.6220.10.2019
Rok (4 cyfry): 2020

Pępowo, 18.02.2020 r.
WRG.622010.2019

ZAIADOMIENIE

Wójt Gminy Pępowo na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisk i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
zawiadamia strony postępowania, że
w trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie instalacji do produkcji wyrobów mleczarskich o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 tona na rok, na terenie nieruchomości stanowiących działki o nr ewid. 501 i 502 ark. mapy 5 obręb Pępowo w miejscowości Siedlec, gm Pępowo” do Urzędu Gminy Pępowo wpłynęła:
• opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu nr ON.NS-71/2-5/20 z dnia 06.02.2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
• opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.95.2020.NB.1 z dnia 7.02.2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
• opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Lesznie nr WR.ZZŚ.2.435.30.2020.AS z dnia 11.02.2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z ww. dokumentami zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, pok. Nr 20 w godzinach pracy Urzędu.
Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Grzegorz MatuszakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2020-02-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-02-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie