Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, dnia 03.02.2020 r.

WRG.6733.11.2019

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO

Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),

zawiadamia,

że dnia 03.02.2020 r. wydana została decyzja nr WRG.6733.11.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV typu NAY2Y-J 4x150 mm2, z istniejącej stacji transformatorowej nr 05-0400 Kościuszkowo, do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 68/1, 393, 8/1, 406, 407, położonych w obrębie Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński a także dla inwestycji polegającej na posadowieniu złącza kablowo-pomiarowego oraz zasilenie go projektowaną linią kablową nn-0,4kV NAY2Y-J 4x150 mm2 na terenie działki o numerze ewidencyjnym 68/1, położonej w obrębie Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński.


Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Pępowo
/-/Grzegorz MatuszakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2020-02-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-02-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie