Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6730.125.2019 Pępowo, dnia 24.01.2020 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO

Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

zawiadamia,

że w dniu 24.01.2020 r. na wniosek Pana Marcina Puśleckiego, Ludwinowo 19, 63-830 Pępowo, wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku inwentarskiego – obory uwięziowej wraz z wyposażeniem technologicznym, obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną n terenie działki o numerze ewidencyjnym 39, położonej w miejscowości Ludwinowo, obręb Ludwinowo, gmina Pępowo.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St. Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Grzegorz MatuszakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2020-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie