Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Zawiadomienie o wydaniu opinii sanitarnej nr ON.NS-71/2-39/19 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie nowego układu włączeniowego DN 100; budowie nowego odcinka gazociągu DN 100, w celu zapewnienia funkcjonalności układu; rozbiórce istniejącego ZZU1102b2/1102b1.

Zawiadomienie o wydaniu opinii sanitarnej nr ON.NS-71/2-39/19 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie nowego układu włączeniowego DN 100; budowie nowego odcinka gazociągu DN 100, w celu zapewnienia funkcjonalności układu; rozbiórce istniejącego ZZU1102b2/1102b1.

Numer dokumentu: WRG.6220.9.2019
Rok (4 cyfry): 2020


Pępowo, dnia 31.12.2019 r.

WRG.6220.9.2019

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 19.12.2019 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Pępowo opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu nr ON.NS-71/2-39/19 z 19.12.2019 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
• budowie nowego układu włączeniowego DN 100;
• budowie nowego odcinka gazociągu DN 100, w celu zapewnienia funkcjonalności układu;
• rozbiórce istniejącego ZZU1102b2/1102b1
realizowanego w ramach zadania pn: „Remont gazociągu DN 500 Krobia Odolanów MOP 6,3 MPa – likwidacja ZZU1101a i ZZU1102b2”. Obszar prowadzenia prac budowlanych, nr działki: 23/1, Gmina Pępowo, obręb Krzekotowice.

Z treścią opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pokój nr 20, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14-dniowego ustawowego terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Grzegorz MatuszakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Aldona Kaliszewska
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2020-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie