Strona główna » Dokumenty » Petycje i wnioski » Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze z dnia 25 listopada 2019

Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze z dnia 25 listopada 2019


TEMAT:
         Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP -
dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

         DATA:
         Mon, 25 Nov 2019 08:07:57 +0100

         NADAWCA:
         BIP - Patrzeć na ręce Urzędnikom w Gminach - Stop Aferom i
marnotrastwu pieniędzy w Gminach <stopaferom@samorzad.pl>

         ADRESAT:
         ug@pepowo.pl

 GMINA PĘPOWO

1)  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W GMINIE
PĘPOWO

2)  Kierownik - OPS PĘPOWO       - Jednostki Organizacyjnej Gminy - w
rozumieniu Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia
2018.05.24) - realizującej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (…) etc
-

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajdują się poniżej oraz - w
załączonym pliku sygnowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym
kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5
września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o
petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - DATA DOSTARCZENIA -
ZGODNA Z DYSPOZYCJĄ ART. 61 PKT. 2 USTAWY KODEKS CYWILNY
(DZ.U.2018.1025 T.J. Z DNIA 2018.05.29)

PREAMBUŁA WNIOSKU:
Jak wynika z uprzednio przeprowadzanych wnioskowań do Gmin oraz z
analizy budżetów Gmin/Miast - właściwe wykorzystanie środków
jakimi dysponują Gminy w związku z uiszczaniem opłat przez
Przedsiębiorców -  wynikających z dyspozycji USTAWY Z DNIA 26
PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU
ALKOHOLIZMOWI (DZ.U. Z 2018R. POZ. 2137) - WYDAJE SIĘ NIEZWYKLE ISTOTNE
Z PUNKTU WIDZENIA UZASADNIONEGO INTERESU SPOŁECZNEGO - PRO PUBLICO BONO
ORAZ Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI CELÓW OKREŚLONYCH W GMINNYCH
PROGRAMACH  PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
WSZĘDZIE NA ŚWIECIE ZDAJĄC SOBIE SPRAWĘ Z WAŻKOŚCI PROBLEMATYKI
PROWADZI SIĘ WALKĘ Z ALKOHOLIZMEM I NARKOMANIĄ - W DUŻEJ  MIERZE ZA
POMOCĄ NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH MEDIÓW W OBSZARZE INTERNETU, ETC -
TYMCZASEM W NASZYM KRAJU - W GMINACH … JAK WYNIKA TO Z UZYSKANYCH
ODPOWIEDZI - SĄ TO CZĘSTO POGADANKI, PRELEKCJE, ROZDAWANE PŁYTY CD  -
SIC !
Nie można bagatelizować problemu gdyż -  W 2016 r. alkohol
odpowiadał na świecie za 7 proc. zgonów mężczyzn oraz 2 proc.
kobiet.    Przyczynia się również do większej liczby wypadków,
przemocy, zabójstw i samobójstw. !
W POLSCE - ŚREDNIO - CO DRUGI DZIEŃ UMIERA MŁODA OSOBA Z POWODU
PRZEDAWKOWANIA DOPALACZY
Jeszcze większym problemem jest alkoholizm i narkomania wśród
Młodzieży, etc - Warto aby Decydenci w Gminach poświęcili trochę
czasu na analizę rzeczonej problematyki i rozważyli stosowanie
nowocześniejszych narzędzi przez skostniałe GKRPA ….- oczywiście w
zgodzie  z art. 4 index 1 wyżej wzmiankowanej Ustawy.

Media donoszą w ostatnim czasie - o nabrzmiałej problematyce
związanej z NADUŻYWANIEM PRZEZ MŁODZIEŻ DOPALACZy - a obowiązkowe
zadania Gmin wynikające  z dyspozycji powyżej wzmiankowanej Ustawy lub
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z
2019 r. poz. 852) - SĄ (CO WYNIKA ZE STATYSTYK ORAZ MATERIAŁÓW
MEDIALNYCH) CIĄGLE NIEZADOWALAJĄCE.

Materiał TVP Info:
https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob

lub:
https://www.tvp.info/42749852/cios-w-handlarzy-smierci-dopalacze-gangu-zabily-co-najmniej-cztery-osoby


Dodatkowo - jak wynika z protokołów pokontrolnych NIK (dostępnych w
sieci Internet - na stronach nik.gov.pl ) - w przeszłości NIK
wielokrotnie - NEGATYWNIE OCENIAŁA WYWIĄZYWANIE SIĘ Z GMIN Z
WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ GMINNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYCH PROGRAMÓW
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII -  vide: Protokoły pokontrolne - Nr ewid.
27/2013/P/12/165/LPO lub LWA-4114-05-09/2011 - I/11/005 - dostępne na
stronach Internetowych www.nik.gov.pl [1].
Aby zobrazować - SKANDALICZNĄ SYTUACJĘ w tym obszarze załączamy -
in fine niniejszego wniosku - jeden ze wzmiankowanych protokołów NIK,
z którego wynika, że niektóre Gminy wykorzystują jedynie cześć z
dochodów z opłat za zezwolenia na realizację zadań określonych w
art. 18 index 2 rzeczonej Ustawy - sic !
Nie może być na to zgody społecznej - gdyż jak wynika z powyżej
zamieszczonych materiałów TVP INFO -  PRAWIE CO DRUGI DZIEŃ UMIERA
MŁODY CZŁOWIEK  Z POWODU ZAŻYWANIA DOPALACZY.
Dlatego  bierność Gmin (operacyjnie bierność GKRPA) w tym obszarze
przejawiająca się niewykorzystaniem środków przeznaczonych przez
Ustawodawcę na walkę z tego rodzaju patologiami - wydaje się
całkowicie niezrozumiała i powinna być - w mniemaniu wnioskodawcy -
piętnowana przez Organy Gmin (Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów) oraz
podlegać kontroli społecznej - wszystkich podmiotów i podatników
posiadających jakiekolwiek informacje w tej mierze.

Dobrym narzędziem  w tej mierze dla Obywateli i Podmiotów - jest
Ustawa o petycjach czy ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Jak wynika z odpowiedzi - jakie uzyskaliśmy w 2019 r. -  pytając
niektóre Gminy w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) - o
niewykorzystywane środki z tytułu wzmiankowanych budżetów - SYTUACJA
WCALE NIE ULEGA POPRAWIE w stosunku do okresu jaki obejmuje poniżej
załączony protokół pokontrolny NIK.

Tymczasem, jak wynika z wzmiankowanych protokołów - roczne łączne
dochody samorządów  - z wnoszonych przez Przedsiębiorców opłat za
sprzedaż alkoholu - oscylują w granicach 700 mln zł i statystyczny
Przedsiębiorca nie może zrozumieć, że środki te nie są w całości
zagospodarowywane przez Gminy !
Istnieje przecież cały wachlarz -  nowoczesnych technologii
informatycznych, które można wykorzystywać na polu walki z
patologiami dotyczącymi alkoholizmu i narkomanii.

Większość GOPS’ów nie posiada nawet dobrze funkcjonujących stron
Internetowych - zgodnych w obecnie obowiązującymi wymogami prawa w tym
obszarze - w których to  - mogłyby funkcjonować sekcje informujące o
szkodliwości alkoholu i używek, długofalowych konsekwencjach ich
zażywania oraz metodach radzenia sobie z tą problematyką, etc
Młodzież szukająca LOKALNEJ POMOCY w tych obszarach zazwyczaj nie
znajduje żadnych przydatnych informacji - w skali mikro (w obszarze
miejscowo właściwym dla terenu Gminy).
TYMCZASEM OBECNIE WIĘKSZOŚĆ INFORMACJI - MŁODZIEŻ CZERPIE Z
INTERNETU I MEDIÓW FUNKCJONUJĄCYCH W TYM OBSZARZE I DLA MŁODYCH OSÓB
JEST TO - JAK POWSZECHNIE WIADOMO - PODSTAWOWY ŚRODEK KOMUNIKACJI.
BRAK PREWENCJI W TYM OBSZARZE - WYNIKA MOŻE Z TEGO POWODU, ŻE ŻADEN
PODMIOT NIE SKŁADAŁ JESZCZE PETYCJI W TYM WZGLĘDZIE. MAMY NADZIEJĘ,
ŻE NASZA PETYCJA PO OPUBLIKOWANIU NIE BĘDZIE JEDYNA I PRZYŁĄCZĄ
SIĘ DO NIEJ FUNDACJE ORAZ INNE PODMIOTY, KTÓRE W ZWIĄZKU Z ART. 241
KPA - MAJĄ OBOWIĄZEK SYGNALIZOWAĆ PROBLEMATYKĘ EX PROFESSO.

Przykładowo serwis internetowy GOPS może być przynajmniej częściowo
-  prowadzony w celu profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii - tymczasem wiele GOPSów - nawet nie
posiada takich serwisów (w  XXI w . dobie Internetu - sic!)

Zdaniem Wnioskodawcy:
DZIĘKI DZIAŁANIOM SFER RZĄDOWYCH (W SKALI MAKRO) W OSTATNIM CZASIE
SYTUACJA ULEGA ZNACZNEJ POPRAWIE, jednakże bez szybkiej sanacji tego
obszaru  (w skali mikro) również w Gminach - proces ten  będzie w
dalszym ciągu przebiegał zbyt wolno   - bez namacalnych sukcesów w
postaci znaczącej poprawy w wydatkowaniu środków publicznych w tym
obszarze.

W związku z powyższym:

I Wniosek:

Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie inter alia:  art. 6 ust. 1 pkt
3 lit. f,  art. 6 ust. 1 pkt 5  Ustawy z dnia 6 września o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10)   - WNOSIMY O
UDZIELNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W PRZEDMIOCIE STANU FAKTYCZNEGO NA
TERNIE MIEJSCOWO WŁAŚCIWYM DLA GMINY (ADRESATA WNIOSKU) W 2018 I 2019
R.

§1.1) W rozumieniu dyspozycji Ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137) -  CZY W 2018
R. GMINA WYKORZYSTAŁA CAŁĄ UZYSKANĄ KWOTĘ Z TYTUŁU OPŁAT ZA
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ I OBRÓT ALKOHOLEM ?
Pisząc o wykorzystaniu rzeczonej kwoty wnioskodawca ma na myśli
wydatki, które gmina zakwalifikowała jako  aktywną realizację zadań
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii - w rozumieniu uregulowań ww. Ustawy.

§1.2) JEŚLI ODPOWIEDŹ JEST NIETWIERDZĄCA WNOSIMY O PODANIE KWOTY
JAKĄ W 2018 R. GMINA NIE WYKORZYSTAŁA NA AKTYWNĄ REALIZACJĘ ZADAŃ Z
ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - W ROZUMIENIU PRZEPISÓW WYŻEJ
WZMIANKOWANEJ USTAWY.
§1.3) PER ANALOGIAM - WNOSIMY O PODANIE KWOTY JAKIEJ GMINA NIE
WYKORZYSTAŁA - JESZCZE W 2019 Z TYTUŁU PRZEWIDZIANYCH NA TEN ROK
ŚRODKÓW.

§1.4) WNOSIMY RÓWNIEŻ O PODANIE JAKI PROCENT W 2018 R. CAŁOŚCI
PRZEDMIOTOWEGO BUDŻETU JAKIM DYSPONOWAŁA GMINA -  STANOWIŁA WYŻEJ
WYMIENIONA NIEWYKORZYSTANA KWOTA - SCILICET - PROCENTOWY UDZIAŁ
NIEWYKORZYSTANEJ KWOTY DO CAŁOŚCI DOCHODÓW Z TEGO TYTUŁU.

Szerzej - wzmiankowana problematyka została opisana w cytowanych
protokołach NIK - wg. rzeczonych protokołów - JEDYNIE W
SKONTROLOWANYCH GMINACH NIEWYKORZYSTANA KWOTA W TYM WZGLĘDZIE WYNIOSŁA
ŁĄCZNIE PONAD 14 MLN PLN - SIC!  - Z PUNKTU WIDZENIA INTERESU
SPOŁECZNEGO - ZDANIEM WNIOSKODAWCY SYTUACJA TAKA JEST SKANDALICZNA I
ŚWIADCZY O RAŻĄCYM LEKCEWAŻENIU PRZEZ NIEKTÓRE GMINY RZECZONEJ
PROBLEMATYKI.

Dane te wydają się niezbędne do działania każdej Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  dlatego prosimy o merytoryczne
podejście do przedłożonej problematyki oraz ewentualne pozyskanie
wnioskowanych danych.

Ponownie zwracamy uwagę na materiały medialne:
Materiał TVP Info:
https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob

lub:
https://www.tvp.info/42749852/cios-w-handlarzy-smierci-dopalacze-gangu-zabily-co-najmniej-cztery-osoby

- nie powinny one zostawić żadnych wątpliwości co do tego, że
uzyskanie informacji przez nas wnioskowanej i jej publikacja na naszych
portalach oraz analiza danych w skali makro pod kątem wykorzystania
narzędzi informatycznych w szkołach (inteligentnego oprogramowania) -
pozwalającego na walkę z problematyką patologii w tym obszarze - jest
szczególnie istotna z punktu widzenia interesu publicznego - co
koresponduje bezpośrednio z art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Zatem - zdaniem Wnioskodawcy -  powyższe pytania o informację
publiczną -  wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia
interesu publicznego pro publico bono - nawiązując do art. 3 ust. 1
pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) - gdyż ten obszar wydatkowania
pieniędzy podatników - wydaje się (jak wynika z uprzednio uzyskanych
przez nas odpowiedzi) - szczególnie wymagać - wdrożenia procedur
optymalizacji finansowej - tak aby w interesie publicznym wykorzystać
potencjał nowoczesnych narzędzi informatycznych  w walce z patologiami
 panującymi wśród Uczniów Szkół Podstawowych i ponadpodstawowych.


II - PETYCJA ODRĘBNA
Procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia
2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją
do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy
kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek
oznaczoną - I i odrębną petycję oznaczoną II  - vide -  J.
Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s.
668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci
Internet.
Dla odseparowania od wniosku - petycjodawca - postulaty związane z
petycją - numeruje nowymi oznaczeniami §1P, §2P, etc

Preambuła petycji:

W kontekście alarmujących informacji dotyczących plagi związanej z
nadużywaniem alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży -
vide:
https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob


§1P) WNOSIMY ABY GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
- WZOREM TAKICH PAŃSTW JAK NIEMCY CZY FRANCJA ZAPLANOWAŁA JAK
NAJSZYBSZE WYKORZYSTANIE NARZĘDZI ZWIĄZANYCH Z INTERNETEM I
INFORMATYZACJĄ - SENSU LARGO DO WYKORZYSTANIA W OŚRODKU POMOCY
SPOŁECZNEJ ORAZ W SZKOŁACH NA POLU INFORMACJI I EDUKACJI DOSTĘPNEJ NA
STRONACH WWW I BIP - SZCZEGÓLNIE O CHARAKTERZE - PREWENCJI,
PROFILAKTYKI I DOSTARCZANIA INFORMACJI - MŁODYM OSOBOM - POSZUKUJĄCYM
JEJ W ZAKRESIE LOKALNYM.
Jeśli w tym roku rzeczone środki nie zostały jeszcze w całości
wykorzystane - wnosimy aby zaplanować odpowiednie działania - jeszcze
w tym roku - ad hoc.
Zatem zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o petycjach w związku z
art. 28 KPA i 241 KPA – petycjodawca posiada interes prawny w tym
obszarze – chcąc łączyć uzasadniony interes społeczny pro publico
bono z interesem ekonomicznym podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą w tym obszarze już ponad prawie 25 lat. Oczywiście chcemy
poddać się wszelkim zasadom uczciwej konkurencji w ramach zasad
wydatkowania środków publicznych przez Jednostkę Administracji
Publicznej - w zakresie celów  – w tym akurat przypadku –
określonych w art. 4 index 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z
2018r. poz. 2137)

Podkreślamy ponownie, że długofalowym celem wykorzystania rzeczonych
narzędzi  - scilicet stron WWW - byłaby pomoc  młodym ludziom i
Rodzicom poszukującym tego typu informacji w Internecie również w
zakresie zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej
z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w
związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.

Wnioskodawca/petycjodawca - wykonuje tego typu usługi związane z
utworzeniem strony WWW - zgodnej z wymogami Rozporządzenia Rady
Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05)
Serwis tego typu może jednocześnie promować działania związane ze
zdrowym stylem życia - scilicet - informować o szkodliwości
stosowania używek czy nadużywania alkoholu - a także informować o
zadaniach i zakresie kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ceny na rynku  - również i w naszym przypadku oscylują od 1000 pln do
10 0000 pln + vat - za utworzenie (opłata jednorazowa)
W naszym przypadku utrzymać możemy rzeczony serwis - GRATIS -
BEZKOSZTOWO - W RAMACH PRZESTRZENI DYSKOWEJ, KTÓRĄ UŻYTKUJE U NAS
GMINA W RAMACH POSIADANYCH Z GMINĄ UMÓW.

Przy tego typu kwotach - chcemy i musimy oczywiście podać się zasadom
uczciwej konkurencji – w naszym mniemaniu może być to tryb
negocjacji cen - scilicet - W ZWIĄZKU Z ART. 54 I 55 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  (DZ.U.2018.1986 T.J. Z 2018.10.16)

Tego typu działania muszą być zawsze jawne, transparentne oraz
prowadzone W PEŁNI LEGE ARTIS Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD UCZCIWEJ
KONKURENCJI.

Sugerujemy tylko aby tworzenie tak prostych stron - nie skończyło się
zamówieniem - ad absurdum - TAK JAK zrobił to jeden SĄDÓW naszym
kraju - wydatkując - ABSURDALNĄ KWOTĘ PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH - za
prostą stronę WWW - I ŁAMIĄC JESZCZE DO TEGO PRZEPISY PRAWA - sic !
- o czym czytać można w materiałach prasowych i instytucji
kontrolnych - vide:
HTTPS://WWW.GAZETAPRAWNA.PL/ARTYKULY/719574,SAD-NAJWYZSZY-ZAMOWIL-DROGA-STRONE-INTERNETOWA-BEZ-PRZETARGU-ZLAMAL-PRAWO.HTML

PODAJEMY TEN PRZYKŁAD DLATEGO, ŻE JESTEŚMY UCZULENI - EX KATEDRA NA
PRZYKŁADY - KIEDY NIEKTÓRE GMINY LUB GOPS’Y WYDATKUJĄ ABSURDALNE
KWOTY NA TWORZENIE PROSTYCH STRON WWW (NIEZWIĄZANYCH AKURAT Z ZADANIAMI
WYKONYWANYMI PRZEZ GKRPA)  U NASZEJ KONKURENCJI - CO PRAWDA NIE TAK
WYSOKIE JAK POWOŁANY WYŻEJ PRZYKŁAD SĄDU, ALE NAWET 10 % KWOTY,
KTÓRĄ WYDAŁ WYŻEJ POWOŁANY SĄD NA TEGO TYPU USŁUGI WYDAJE SIĘ -
KRAŃCOWĄ NIEGOSPODARNOŚCIĄ I NIEUCZCIWOŚCIĄ I POWINNO BYĆ
PIĘTNOWANE PRZY KAŻDEJ OKAZJI.
O TEGO TYPU ABSURDALNYCH WYDATKACH MOŻNA CZYTAĆ W NIEKTÓRYCH
ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH NA BIP’ACH I NIEKTÓRYCH STRONACH WWW
GMIN I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ - CHOĆ NIE SĄ TO TAK CZĘSTE
PRZYPADKI, JAK W PRZYPADKU SADÓW - ZA POPRZEDNICH WŁADZ - W LATACH
2007 - 2015 - KIEDY SKALA TYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOCHODZIŁA DO
EKSTREMUM - WŁĄCZNIE Z KORUPCJĄ W MSWIA W 2011 R. - vide
https://www.newsweek.pl/polska/korupcja-w-mswia-beda-kolejne-zatrzymania-w-mswia/z2pwd3v


ROZPISUJEMY SIĘ NA TEN TEMAT TAK SZEROKO, GDYŻ NIE CHCEMY ABY EFEKTEM
NINIEJSZEJ PETYCJI  BYŁY JAKIEŚ DZIAŁANIA DECYDENTÓW ZWIĄZANE Z
WYDATKOWANIEM NIERYNKOWYCH KWOT. WRĘCZ PRZECIWNIE EXPRESSIS VERBIS -
ZAZNACZAMY, ŻE DZIAŁANIA TE MOŻNA REALIZOWAĆ WYDATKUJĄC - AD HOC -
NIEWIELKIE KWOTY - A NASZYM CELEM NIE JEST DOPROWADZENIE DO SYTUACJI, W
KTÓREJ W MIEJSCE NIEWYDATKOWANIA ŚRODKÓW (CO JAK SYGNALIZUJE NIK JEST
DELIKTEM PRAWNYM) - NASTĄPIŁOBY MARNOTRAWIENIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH -
CO JEST PRZESTĘPSTWEM W NASZYM MNIEMANIU I O CZYM MOŻNA CZYTAĆ
POWYŻEJ.
JAWNOŚĆ I TRANSPARENTNOŚĆ W GOPS’ACH - POWINNA WŁAŚNIE -
ZNALEŹĆ SZCZEGÓLNY WYRAZ Z PUBLIKATORACH INTERNETOWYCH - TYPU BIP I
WWW - MOŻE WTEDY - W RAMACH WIĘKSZEJ KONTROLI SPOŁECZNEJ NIE
DOCHODZIŁOBY DO PRZYPADKÓW JAK
HTTPS://WWW.TVP.INFO/40819340/WYPLACILA-SOBIE-177-TYS-ZL-Z-KONTA-OSRODKA-POMOCY-SPOLECZNEJ-ZARZUTY-DLA-BYLEJ-KIEROWNICZKI


§2P) ABY ZACHOWAĆ PEŁNĄ JAWNOŚĆ I TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁAŃ -
wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej lub BIP
podmiotu rozpatrującego petycję - w tym przypadku Ośrodka Pomocy
Społecznej  (Adresata)  - NA PODSTAWIE ART. 8 UST. 1 WW. USTAWY O
PETYCJACH   - CO JEST JEDNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PUBLIKACJĘ
WSZYSTKICH DANYCH PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ. Chcemy działać w
pełni jawnie i transparentnie.

Optymalizację i wdrożenie procedury sanacyjnej - Petycjodawca -
rozumie w tym przypadku - jako - ad exemplum - skuteczniejszą walkę z
patologiami.

Pozwalamy sobie powtórzyć, że w opinii Wnioskodawców,
Wydziały/Referaty i Urzędnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadający
w zakresie swoich kompetencji sprawy związane - sensu largo - z
ulepszeniem organizacji i usprawnieniem pracy Jednostki,  a także
lepszym zaspokojeniem potrzeb ludności ludności i redukcją wydatków
publicznych  - powinny angażować się w tego typu procedury sanacyjne.


Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie
wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania
stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do
informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz
ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się
szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego.

§P3) Fakultatywnie - wnosimy aby zweryfikować posiadane publikatory
Internetowe udostępniające informacje publiczne pod kątem
Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…) w tej
sprawie załączmy odnośny protokół pokontrolny NIK

Przewidujemy opublikowanie efektów Akcji na naszym portalu www.gmina.pl
[2]

§4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku i
petycji w trybie - odnośnych przepisów prawa -  na adres e-mail
stopaferom@samorzad.pl
§5) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań
złożonych na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art.  241 KPA,
została udzielona - zwrotnie na adres e-mail stopaferom@samorzad.pl  -
stosownie do art. 13 ww. ustawy
§6) Wniosek został sygnowany  kwalifikowanym podpisem elektronicznym -
stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia
2016.09.29)

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl [2]    www.samorzad.pl [3]

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j.
z dnia 2018.05.10) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję
- jest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza
została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a
wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest:
stopaferom@samorzad.pl
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie
identyfikowalny  za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu - adresu e-mail !

Komentarz do Wniosku:
Przypominamy, że przy ewentualnym wyborze rozwiązań rynkowych  -
Urzędnicy powinni kierować się jedynie zasadami zachowania uczciwej
konkurencji i racjonalności oraz oszczędności i pełnej jawności w
wydatkowaniu środków publicznych pochodzących z pieniędzy
Podatników.
Im więcej zebranych przez Urząd w danym obszarze niezależnych ofert
rynkowych - tym większa szansa na wykorzystanie zasad uczciwej
konkurencji w celu oszczędności środków publicznych.
Jakiekolwiek ewentualne działania Urzędników wynikłe z procedowania
niniejszej petycji/wniosku - powinny być wykonywane z uwzględnieniem
zasad uczciwej konkurencji oraz pełnej jawności, transparentności i
racjonalności przy wydatkowaniu środków publicznych.

Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego
adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej
Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.

Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o
dostępie do informacji publicznej - stanowiąc informację pewną i
potwierdzoną - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku.
(Oznaczenie adresata petycji/wniosku)
Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) -  w naszym mniemaniu - nie
oznacza to, że Urząd powinien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie
KPA
W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej
interpretacji treści pisma  - procedować nasze wnioski  -  w trybie
Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio
Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego
treści i powołanych podstaw prawnych).
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie
fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241
KPA.
W naszych wnioskach/petycjach  często powołujemy sie na  wzmiankowany
art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w
szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony
własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie
możliwości otwarcia procedury sanacyjnej.
Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek -
usprawniać struktury administracji samorządowej.
Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać
własnej interpretacji  - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA.

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy
“Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2
Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby
wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania
interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki)
- choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie
powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia:
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.
Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako
próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji
Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku
dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje
się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie
pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat,
można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą,
świadczących usługi certyfikacyjne.

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na
miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur
Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak
wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur
sanacyjnych.

W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej - stan faktyczny jest o
wiele lepszy.

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć
spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji
rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej -
że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -
archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero
petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie,
przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu
środków publicznych.
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku,
wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw
prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma
miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby
zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym
celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe
dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i
uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać
petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej
osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i
instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami
zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1
Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich
poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w ART. 225 KPA:
"§ 1. NIKT NIE MOŻE BYĆ NARAŻONY NA JAKIKOLWIEK USZCZERBEK LUB
ZARZUT Z POWODU ZŁOŻENIA SKARGI LUB WNIOSKU ALBO Z POWODU DOSTARCZENIA
MATERIAŁU DO PUBLIKACJI O ZNAMIONACH SKARGI LUB WNIOSKU, JEŻELI
DZIAŁAŁ W GRANICACH PRAWEM DOZWOLONYCH. § 2. Organy państwowe,
organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe
oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać
hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do
składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji
- o znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o
udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak
również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć
może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do
informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa
utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego
działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej"
[Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010].
Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek
choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych
wskaźników.

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z
PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że
mamy nadzieję, iż wszelkie postępowania będą  prowadzone z
uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą
decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter
alia z parametrami ofert oraz ceną.

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez
Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego
wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami
wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad
uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w
pełni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany
bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu
i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez
ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie
z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

Z poważaniem:
Adam Szulc – Prezes Zarządu
tel. 608-318-418
Szulc-Efekt sp zoo
KRS: 0000059459
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
tel/fax. (22) 673-62-12
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
www.gmina.pl [2]    www.samorzad.pl [3]Links:
------
[1] http://www.nik.gov.pl/
[2] http://www.gmina.pl/
[3] http://www.samorzad.pl/

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Petycje i wnioski
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2019-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019