Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, dnia 26.06.2019 r.


WRG.6733.8.2019

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945),

zawiadamia,


że dnia 26.06.2019 r. wydana została decyzja nr WRG.6733.8.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej lub napowietrznej do 1 kV, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową lub sieci napowietrznej SN 15 kV na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 130/1, 129/1, 196/2, 195, 207, 132, 208, położonych w obrębie Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński oraz na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 58/2, 84, położonych w obrębie Gębice, gmina Pępowo, powiat gostyński.


Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Grzegorz MatuszakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2019-06-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-06-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie