Strona główna » Dokumenty » Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane » I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Siedlec oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jak działki ew. nr 54/12, 54/13, 54/14 obręb Siedlec

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Siedlec oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jak działki ew. nr 54/12, 54/13, 54/14 obręb Siedlec

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

Wójt Gminy Pępowo

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Siedlec.

 

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Netto

Wadium

w pieniądzu

 

Działka ew. nr 54/12 obręb Siedlec,
ark. mapy 1

 

Symbol klasoużytku: RIIIa

 

KW PO1Y/00023561/7

 

914 m2

 

27 219,00 zł

 

słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 00/100

 

1400,00 zł

 

słownie:

jeden tysiąc czterysta złotych 00/100

 

Działka ew. nr 54/13 obręb Siedlec,
ark. mapy 1

 

Symbol klasoużytku: RIIIa

 

KW PO1Y/00023561/7

 

800 m2

 

23 824,00 zł

 

słownie:dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery złotych 00/100

 

1200,00 zł

 

słownie:

jeden tysiąc dwieście złotych 00/100

 

Działka ew. nr 54/14 obręb Siedlec,
ark. mapy 1

 

Symbol klasoużytku: RIIIa

 

KW PO1Y/00023561/7

 

838 m2

 

24 956,00 zł

 

słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100

 

1300,00 zł

 

słownie:

jeden tysiąc trzysta  złotych 00/100

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23 %. Cena nabycia płatna jest przed podpisaniem aktu notarialnego. Za termin zapłaty uznaje się wpływ należności na konto urzędu Gminy Pępowo. Koszty notarialne oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Przeznaczone do sprzedaży działki położone są w miejscowości Siedlec. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni nieurządzonej, w której znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej. Nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 54/13 i 54/14  posiadają możliwość podłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 54/12 posiada możliwość podłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XXVIII/164/2013 Rady Gminy Pępowo z dnia 7 listopada 2013 r. ww. działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczona symbolem 2MN). Lokalizacja jednego budynku mieszkalnego w zabudowie wolno stojącej na każdej działce budowlanej; dopuszczenie lokalizacji: budynku pomocniczego lub garażu, urządzenia towarzyszące w tym: dojścia, dojazdy oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Wyznaczenie w obrębie każdej działki budowlanej minimum dwóch miejsc postojowych lub garażowych. Szczegółowe parametry budynków i sposób zagospodarowania – zgodnie z zapisami planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161) teren działek ew. nr 54/12, 54/13, 54/14 obręb Siedlec (klasa RIIIa) wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.

Księga wieczysta nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.

Stosownie do art. 593 Kodeksu cywilnego Gmina zastrzega sobie prawa odkupu zbywanych działek gruntu w okresie 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku nie rozpoczęcia budowy na nabytej działce w okresie 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Przy czym za rozpoczęcie budowy rozumie się wybudowanie fundamentów budynku mieszkalnego. Odkupienie następuje za cenę sprzedaży.

Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6 (sala posiedzeń) w dniu 25.06.2019 r.  o następujących godzinach:

                                               działka nr 54/12 – 10:00

                                               działka nr 54/13 – 10:30

                                               działka nr 54/14 – 11:00

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest:

1.      Uiszczenie wskazanego wyżej wymienionego wadium pieniężnego przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pępowo w PKOBP O/Gostyń nr konta 15 1020 3121 0000 6502 0004 8108 do dnia 19.06.2019 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Pępowo.

2.      Przedłożenie Komisji Przetargowej:

·         dowodu wpłaty wadium;

·         dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu;

·         w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie       posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

·         pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń;

·         jeżeli do przetargu przystępuje jeden z małżonków, pisemnej zgody drugiego małżonka do nabycia przedmiotowej nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu lub oświadczenie o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy zgłaszają kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
 w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Wójt Gminy Pępowo może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pępowo (pok. nr 19) lub telefonicznie pod numerem 65 5758990.

Wójt Gminy Pępowo

/-/ Grzegorz Matuszak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Kinga Gała
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2019-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Parlamentu Europejskiego