Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.1.2019                                                                                                                                           Pępowo, dnia 05.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 1945 z późń.zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późń.zm)

zawiadamia,


się, że na wniosek z dnia 22.01.2019r, wpłynął w dniu 01.02.2019r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek o numerze ewidencyjnym 163, 83 obręb Gębice, gmina Pępowo.


W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Grzegorz Matuszak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2019-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie