Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo - Urząd Gminy Pępowo

Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo - Urząd Gminy Pępowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pępowo jest: Wójt Gminy Pępowo (ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo)

2.       Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych:
Naszym inspektorem ochrony danych jest Natalia Ratajewska. Możesz się z nim skontaktować e-mailem (
ochronadanychosobowych24@gmail.com).
Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać. Wystarczy, że zwrócisz się do inspektora ochrony danych.

3.       Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Pępowo - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

1.       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Pępowo; 

2.       realizacji umów zawartych z kontrahentami gminy Pępowo; 

3.       w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.       W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1.       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

2.       inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z gminą Pępowo przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pępowo.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

1.       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

2.       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

3.       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: 

§         dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

§         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

§         osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

§         dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

§         dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4.       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

§         osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

§         przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

§         Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

§         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5.       prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

§         przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

§         przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6.       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

§         zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

§         przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8.       W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9.       W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Pępowo Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12.   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2018-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-05-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie