Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. budowy dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V=100 m³ każdy, zlokalizowanych na stacji uzdatniania wody w Pępowie wraz z infrastrukturą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 178/11 obręb Pępowo, gmina Pępowo.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. budowy dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V=100 m³ każdy, zlokalizowanych na stacji uzdatniania wody w Pępowie wraz z infrastrukturą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 178/11 obręb Pępowo, gmina Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.5.2018                                                                                                                                          Pępowo, dnia 15.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1073 z późń.zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późń.zm)

zawiadamia,


się, że na wniosek z dnia 11.05.2018r, wpłynął w dniu 14.05.2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V=100 m³ każdy, zlokalizowanych na stacji uzdatniania wody w Pępowie wraz z infrastrukturą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 178/11 obręb Pępowo, gmina Pępowo.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2018-05-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-05-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie