Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot.budowy sieci oświetlenia parkowego na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 196/2, 181/8, 712, 713, 714, 715, 187, 194, położonych w obrębie Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot.budowy sieci oświetlenia parkowego na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 196/2, 181/8, 712, 713, 714, 715, 187, 194, położonych w obrębie Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, dnia 23.04.2018 r.


WRG.6733.2.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 późń.zm) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późń. zm.),

zawiadamia,


że dnia 23.04.2018 r. wydana została decyzja nr WRG.6733.2.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia parkowego na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 196/2, 181/8, 712, 713, 714, 715, 187, 194, położonych w obrębie Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński.

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2018-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie