Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 255, 261, położonych w miejscowości Magdalenki, obręb Krzekotowice, gmina Pępowo, powiat gostyński

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 255, 261, położonych w miejscowości Magdalenki, obręb Krzekotowice, gmina Pępowo, powiat gostyński

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, dnia 12.04.2018 r.


WRG.6733.4.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późń. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późń. zm.),

zawiadamia,


że dnia 12.04.2018 r. wydana została decyzja nr WRG.6733.4.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z przyłączem na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 255, 261, położonych w miejscowości Magdalenki, obręb Krzekotowice, gmina Pępowo, powiat gostyński.Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2018-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie