Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot.budowy sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Magdalenki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot.budowy sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Magdalenki

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.4.2018                                                                        Pępowo, dnia 12.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

zawiadamia,


się, że na wniosek z dnia 28.02.2018r, wpłynął w dniu 01.03.2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Magdalenki na terenie działek o numerze ewidencyjnym 255, 261 obręb Krzekotowice, gmina Pępowo.W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2018-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-03-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie