Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot.budowy oświetlenia parkowego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PĘPOWO dot.budowy oświetlenia parkowego

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

WRG.6733.2.2018                                                                                                                                 Pępowo, dnia 14.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO


Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

zawiadamia,


się, że na wniosek z dnia 05.02.2018r, wpłynął w dniu 07.02.2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia parkowego na terenie działek o numerze ewidencyjnym 196/2, 181/8,712,713,714,715,187,194 obręb Pępowo, gmina Pępowo.W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Pępowo (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marta Naskręt
Informację wprowadził: Marta Naskręt
Opublikowany dnia: 2018-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie