Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę obory i posadowienie silosu paszowego oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków na działce ew. nr 85 w miejscowości Ludwinowo”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę obory i posadowienie silosu paszowego oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków na działce ew. nr 85 w miejscowości Ludwinowo”.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2017

Pępowo, dnia 20.12.2017 r.

WRG.6220.5.2017

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Wójt Gminy Pępowo

 

podaje do publicznej wiadomości informację

 

o wydanej w dniu 20.12.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę obory i posadowienie silosu paszowego oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków na działce ew. nr 85 w miejscowości Ludwinowo”.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St Nadstawek 6 (pokój nr 19), 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki

 

 

Art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kinga Nowacka
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2017-12-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie